Novica

V letu 2015 izplačanih 147,1 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3920 proizvodnih naprav s skupno močjo 433 MW je v letu 2015 znašala 981 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje približno 8 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

V letu 2015 je v podporno shemo vstopilo 141 novih elektrarn, od tega 97 SPTE enot na fosilna goriva s skupno močjo 13,2 MW.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2015 zaznamoval trend naraščanja deleža proizvodnje električne energije iz SPTE enot, padanja deleža proizvodnje iz hidroelektrarn in stabilizacija proizvodnje iz bioplinskih elektrarn.
 

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.
 

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2015 uvrščenih skupaj 3920 elektrarn s skupno nazivno močjo 433 MW, kar predstavlja približno 13 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra 2015 je v sistem vstopilo 141 novih proizvodnih naprav s skupno močjo 16.383 kW. Večino vstopov v shemo v letu 2015 predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva (97 enot s skupno močjo 13.184 kW) in OVE naprave na lesno biomaso (16 enot s skupno močjo 1.848 kW).
 

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 980,8 GWh je bilo v letu 2015 skupaj izplačanih za 147,1 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2015 je bilo zaradi 8 % višje količine proizvedene električne energije kot v letu 2014, izplačanih za približno 12 % več podpor kot leta 2014. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2015 znašala 150,0 EUR/MWh, kar je 4 % več kot v letu 2014.

 
Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2015 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne........................................7,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 119,8 GWh,
  • sončne elektrarne..................................68,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 266,0 GWh,
  • vetrne elektrarne....................................0,35 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,5 GWh,
  • elektrarne na bioplin..............................17,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 127,4 GWh,
  • elektrarne na biomaso...........................17,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 120,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva............................35,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 338,0 GWh,
  • druge naprave..........................................1,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,1 GWh.

V letu 2015 sončne elektrarne predstavljajo 46 % vseh izplačanih podpor. Največji padec je evidentiran pri hidroelektrarnah, čigar delež izplačil podpor se je v letu 2015 zmanjšal na pod 5 %, medtem ko je v letu 2014 presegal 7 %. SPTE naprave na fosilna goriva so v letu 2015 predstavljale skoraj 24 % skupno izplačanih podpor, približno 12 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na biomaso ter dobrih 12 % na bioplinske elektrarne. Vetrne elektrarne ter druge naprave še vedno predstavljajo zanemarljiv delež.


Glede na količino proizvedene električne energije v letu 2015 največji delež predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva s skoraj 35 % deležem (povečanje za 4,6 % glede na leto 2014), sledijo sončne elektrarne s 27 % deležem, bioplinske s 13 %, elektrarne na biomaso in hidroelektrarne (oboje z 12 % deležem proizvedene energije). 

 

Natančnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika