Novica

V letu 2019 subvencioniranih 947 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3858 proizvodnih naprav s skupno močjo 417 MW je v letu 2019 znašala 947,5 GWh, kar je 1 % več kot leta 2018. Skupaj je bilo v letu 2019 za podpore izplačanih 123,0 mio EUR, kar je 9 % manj kot leta 2018. Največja proizvodnja v letu 2019 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2019 znašala 129,8 EUR/MWh, kar je 10 % manj kot v letu 2018.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2019 zaznamovalo nadaljevanje trenda zmanjševanja izplačil in manjša intenzivnost novih vstopov v podporno shemo. V letu 2019 je glede na leto poprej evidentirana večja proizvodnja električne energije iz sončnih elektrrarn in SPTE enot na fosilna goriva in zmanjšanje proizvodnje iz hidroelektrarn in elektrarn na bioplin.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2019 uvrščenih skupaj 3858 elektrarn s skupno nazivno močjo 417 MW, kar predstavlja približno 12 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra 2019 je bilo izdanih 60 pogodb za proizvodne naprave, ki so vstopile v shemo na novo, na način spremembe lastništva, spremembe vrste podpore ali so prejele novo pogodbo zaradi spremembe zakonskih podlag.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 947,5 GWh je bilo v letu 2019 skupaj izplačanih za 123,0 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2019 je bila evidentirana za 1 % višja količina proizvedene električne energije kot v letu 2018, izplačanih pa 12,1 mio EUR manj podpor kot leta 2018. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2019 znašala 129,8 EUR/MWh, kar je 10 % manj kot v letu 2018.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2019 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne..................................61,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 261,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva............................27,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 346,4 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso...................18,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 133,5 GWh,
  • elektrarne na bioplin.................................9,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 84,4 GWh,
  • hidroelektrarne........................................4,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 110,4 GWh,
  • druge naprave..........................................1,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,2 GWh,
  • vetrne elektrarne.....................................0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,1 GWh.

V letu 2019 so sončne elektrarne predstavljale 50 % vseh izplačanih podpor. SPTE naprave na fosilna goriva so predstavljale 22 % skupno izplačanih podpor, približno 15 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na lesno biomaso ter 8 % na bioplinske elektrarne. Delež izplačil za hidroelektrarne je v letu 2019 znašal 4 %, medtem ko so vetrne elektrarne ter druge naprave predstavljale zanemarljiv delež izplačil.

Glede na količino proizvedene električne energije v letu 2019 največji delež predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva s 36 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 28 % deležem, elektrarne na lesno biomaso s 14 %, hidroelektrarne z 12 % in bioplinske elektrarne z 9 %  deležem celotne v letu 2019 proizvedene električne energije.

V primerjavi z letom 2018 je v letu 2019 evidentirana za 8 % večja proizvodnja iz SPTE enot na fosilna goriva, +7 % iz biomasnih elektrarn, +5 % iz sončnih elektrarn, +2 % vetrnih elektrarn ter za 7 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika