Novica

V letu 2020 subvencioniranih 962 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3839 proizvodnih naprav s skupno močjo 409 MW je v letu 2020 znašala 962,2 GWh, kar je 1,5 % več kot leta 2019. Skupaj je bilo v letu 2020 za podpore izplačanih 124,7 mio EUR, kar je 1 % več kot leta 2019. Največja proizvodnja v letu 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2020 znašala 129,6 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2020 zaznamovala proizvodnja na ravni povprečja zadnjih petih let, medtem ko izplačila varirajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov ter odhodov iz sistema podpor. V letu 2020 je glede na leto poprej evidentirana večja proizvodnja električne energije iz bioplinskih in sončnih elektrarn in zmanjšanje proizvodnje iz hidroelektrarn.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2020 uvrščenih skupaj 3839 elektrarn s skupno nazivno močjo 409 MW, kar predstavlja približno 11 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Konec leta 2020 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 19 enot manjše glede na stanje konec leta 2019.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 962,2 GWh je bilo v letu 2020 skupaj izplačanih za 124,7 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2020 je bila evidentirana za 1,5 % višja količina proizvedene električne energije kot v letu 2019, izplačanih pa 1,7 mio EUR manj podpor kot leta 2019. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2020 znašala 129,6 EUR/MWh, kar je podobno kot leto poprej.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2020 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne               64,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 269,3 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva         22,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 348,1 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso 20,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 139,1 GWh,
  • elektrarne na bioplin                → 11,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 94,3 GWh,
  • hidroelektrarne                     4,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 99,5 GWh,
  • vetrne elektrarne                   0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,2 GWh.
  • druge naprave                       1,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,7 GWh,

V primerjavi z letom 2019 je bila v letu 2020 evidentirana za +12 % večja proizvodnja iz bioplinskih elektrarn, +4 % iz elektrarn na biomaso, +3 % iz sončnih elektrarn, +2 % iz vetrnih elektrarn, na drugi strani pa zaradi manj padavin za -10 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn. Na enaki ravni kot leta 2019 je bila v letu 2020 proizvodnja iz SPTE enot na fosilna goriva. Glede na strukturo proizvodnje v letu 2020 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 36 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 28 %, elektrarne na biomaso s 14 % ter hidroelektrarne in bioplinske elektrarne z vsake po 10 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Izplačila za podpore so bila v letu 2020 napram letu 2019 višja pri sončnih elektrarnah za 2,4 mio EUR (+ 4 %), pri elektranah na biomaso za 2,3 mio EUR (+ 13 %) in pri bioplinskih elektrarnah za 1,8 mio EUR (+ 19 %), medtem ko so se zaradi nižje referenčne cene zemeljskega plina v letu 2020 za SPTE naprave na fosilna goriva zmanjšala za 4,7 mio EUR (- 17 %). Glede na strukturo izplačil so v letu 2020 prevladovale sončne elektrarne z 52 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 18 %, elektrarne na biomaso s 17 %, bioplinske elektrarne z 9 % in hidroelektrarne s 4 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika