Novica

V letu 2021 subvencioniranih 973 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3811 proizvodnih naprav s skupno močjo 415 MW je v letu 2021 znašala 973,2 GWh, kar je 1 % več kot leta 2020. Skupaj je bilo v letu 2021 za podpore izplačanih 128,1 mio EUR, kar je 3 % več kot leta 2020. Največja proizvodnja v letu 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2021 znašala 132 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2021 zaznamovala proizvodnja na ravni povprečja zadnjih petih let, medtem ko izplačila varirajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov ter odhodov iz sistema podpor. V letu 2021 je glede na leto poprej evidentirana večja proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn in elektrarn na biomaso in zmanjšanje proizvodnje iz bioplinskih elektrarn.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2021 uvrščenih skupaj 3811 elektrarn s skupno nazivno močjo 415 MW, kar predstavlja približno 11 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Konec leta 2021 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 28 enot manjše glede na stanje konec leta 2020.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 973,2 GWh je bilo v letu 2021 skupaj izplačanih za 128,1 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2021 je bila evidentirana za 1,1 % višja količina proizvedene električne energije kot v letu 2020, izplačanih pa 3,4 mio EUR več podpor kot leta 2020. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2021 znašala 131,6 EUR/MWh, kar je za 1,5 % več kot leto poprej.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2021 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne               65,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 268,9 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva         22,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 355,5 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso 20,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 147,6 GWh,
  • elektrarne na bioplin                → 11,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 87,9 GWh,
  • hidroelektrarne                     5,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 102,2 GWh,
  • vetrne elektrarne                   0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,5 GWh.
  • druge naprave                       1,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,5 GWh,

V primerjavi z letom 2020 je bila v letu 2021 evidentirana za +6 % večja proizvodnja iz elektrarn na biomaso, +3 % iz  hidroelektrarn in +2 % iz SPTE enot na fosilna goriva, na drugi strani pa zaradi vremenskih vplivov za -11 % manjša proizvodnja iz vetrnih elektrarn in -7 % iz bioplinskih elektrarn. Na približno enaki ravni kot leta 2020 je bila v letu 2021 proizvodnja iz sončnih elektrarn. Glede na strukturo proizvodnje v letu 2021 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 37 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 28 %, elektrarne na biomaso s 15 %,  hidroelektrarne z 11 % in bioplinske elektrarne z 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v podporni shemi.

Izplačila za podpore so bila v letu 2021 napram letu 2020 višja pri sončnih elektrarnah za 1,1 mio EUR (+ 2 %), pri hidroelektrarnah za 1,0 mio EUR (+ 22%), pri bioplinskih elektrarnah za 0,3 mio EUR (+ 2 %), pri elektranah na biomaso in SPTE napravah na fosilna goriva pa večja za 0,2 mio EUR (+ 1 %). Glede na strukturo izplačil so v letu 2021 prevladovale sončne elektrarne z 51 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 18 %, elektrarne na biomaso s 16 %, bioplinske elektrarne z 9 % in hidroelektrarne s 4 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2022 Portal Energetika