Novica

V letu 2022 subvencioniranih 801 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3718 proizvodnih naprav s skupno močjo 395 MW je v letu 2022 znašala 800,8 GWh, kar je 18% manj kot leta 2021. Skupaj je bilo v letu 2022 za podpore izplačanih 94,8 mio EUR, kar je 26% manj kot leta 2021. Največja proizvodnja v letu 2022 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2022 znašala 118 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2022 zaznamoval upad proizvodnje zaradi več odhodov iz sistema podpor zaradi zaključka prejamanja podpore kot novih vstopov v shemo. Tudi izplačila so nižja glede na ravni iz povprečja zadnjih petih let zaradi spremenjenih referenčih cen, kar je za nekatere proizvodne naprave pomenilo, da niso prejemale podpore.

V letu 2022 je glede na leto poprej evidentirana znatno nižja proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn zaradi slabega hidrološkega leta. Za leto 2022 je značilna nadpovprečna temperatura, daljše trajanje sončnega obsevanja ter precej manj padavin v primerjavi z dolgoročnim letnim povprečjem.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2022 uvrščenih skupaj 3718 elektrarn s skupno nazivno močjo 395,3 MW, kar predstavlja približno 10% vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Konec leta 2022 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 93 enot manjše glede na stanje konec leta 2021.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 800,8 GWh je bilo v letu 2022 skupaj izplačanih za 94,8 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2022 je bila evidentirana za 18% nižja količina proizvedene električne energije kot v letu 2021, izplačanih pa 33,3 mio EUR manj podpor kot leta 2021. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2022 znašala 118,4 EUR/MWh, kar je za 10% manj kot leto poprej. Razlog so bistveno nižje višine obratovalnih podpor zaradi visokih referenčnih tržnih cen v letu 2022.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2022 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne               52,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 261,5 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva         24,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 317,3 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso 8,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 121,4 GWh,
  • elektrarne na bioplin                → 5,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 78,6 GWh,
  • hidroelektrarne                     1,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 15,2 GWh,
  • druge naprave                       3,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,7 GWh.

V primerjavi z letom 2021 je bila v letu 2022 evidentirana za -3% manjša proizvodnja iz sončnih elektrarn ter velik upad (-85%) proizvodnje iz hidroelektrarn, za -18 % manjšo proizvodnjo iz elektrarn na biomaso ter za -11 % manjša proizvodnja iz SPTE naprav na fosilna goriva in iz bioplinskih elektrarn. Glede na strukturo proizvodnje v letu 2022 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 40%, sledijo sončne elektrarne s 33% deležem, elektrarne na biomaso s 15%, bioplinske elektrarne z 10% in hidroelektrarne z 2% deležem celotne subvencionirane proizvodnje električne energije v shemi.

V letu 2022 je bilo napram letu 2021 zaradi dviga referenčne cene plina in hkratne izvedbe poračunov za CO2 del spremenljivih stroškov za 9% več izplačanih podpor za SPTE enote na fosilna goriva. Za vse ostale vire je bilo izplačanih manj sredstev za podpore: hidroelektrarne 78% manj, elektrarne na biomaso 60% manj, bioplinske elektrarne 57% manj in sončne elektrarne za 20% manj. Za vetrne elektrarne zaradi negativnih cen za obratovalne podpore ni bilo prejetih faktur za izplačila. Glede na strukturo izplačil so v letu 2022 prevladovale sončne elektrarne z 56% deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 26%, elektrarne na biomaso z 9%, bioplinske elektrarne s 5% in hidroelektrarne z 1% deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika