Novica

V prvem četrtletju 2016 izplačanih 36,1 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3922 proizvodnih enot s skupno močjo 419,9 MW je v prvem četrtletju 2016 znašala 284,9 GWh, kar je 4,3 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,4 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2015.

Nagrajenci za energetsko učinkovitost za leto 2016 (Foto: Finance).

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o., je podporna shema na dan 31. 3. 2016 obsegala 3922 enot s skupno nazivno močjo 419,9 MW.


Trend višanja izplačil se je stabiliziral z letom 2015. Raven izplačil ni odvisna zgolj od novih vstopov v sistem podpor, ampak tudi od drugih faktorjev. V prvih treh mesecih leta 2016 je bilo izplačano za 36,1 mio EUR podpor, kar je 1,4 % več kot v prvem trimesečju leta 2015, ob tem pa je bilo proizvedene za 4,3 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore za prvo trimesečje 2016 je znašala 126,69 EUR/MWh in je pričakovano nižja od tiste na letni ravni, saj je v zimskih mesecih zmanjšan vpliv sončnih elektrarn, ki kot dražji vir močno vplivajo na povprečno izplačano podporo.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2016 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 2,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 34,9 GWh,
  • sončne elektrarne ......................................................9,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 37,0 GWh,
  • bioplinske elektrarne ...................................................4,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 33,8 GWh,
  • elektrarne na biomaso .................................................5,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 41,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ...............................................13,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 134,9 GWh,
  • vetrne elektrarne ..........................................................0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,6 GWh,
  • druge naprave ..............................................................0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,0 GWh.

V primerjavi s prvim trimesečjem leta 2015 bistvenega odstopanja v prvem trimesečju leta 2016 ni bilo. Glede na proizvodnjo prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 47 % deležem, sledijo elektrarne na biomaso s 15 % in sončne elektrarne s 13 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi. Glede na izplačila prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 39 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 27 % in elektrarne na biomaso s 16 % deležem vseh izplačil. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev v prvih treh mesecih leta 2016, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu.


Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2015 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen-Center za podpore


© 2012 - 2024 Portal Energetika