Novica

V prvem polletju 2013 izplačanih 59,1 mio EUR državnih pomoči za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3190 proizvodnih naprav s skupno močjo 461 MW je v prvem polletju 2013 znašala 418,2 GWh, kar je 28 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

Priročnik pojasnjuje vse potrebne postopke in korake od ideje do same postavitve elektrarne ter vključitve v sistem pridobivanja podpore.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o.o. je podporna shema na dan 30.06.2013 obsegala 3190 enot s skupno nazivno močjo 461 MW. 

 

V obdobju januar - junij 2013 je bilo v podporno shemo na novo vključenih 521 elektrarn s skupno močjo 51,0 MW, od tega je bilo 476 sončnih elektrarn s skupno močjo 45,2 MW. Delež naprav z obratovalno podporo se je v prvem polletju 2013 povečal na 73 %, saj je prvem polletju 2012 ta delež znašal 61 %.

 

Izplačilo podpor v prvem polletju 2013 je znašalo 59,1 mio EUR, kar je 33 % več kot v enakem obdobju leta 2012. Trend višanja izplačil podpor se nadaljuje tudi v prvem polletju 2013, saj je bila kljub slabšim vremenskim razmeram (za glavno skupino sončnih elektrarn) skupna proizvedena količina električne energije 418,2 GWh, kar je za 27 % več kot v prvem polletju 2012. Povprečna podpora je obdobju januar - junij 2013 znašala 141,40 EUR/MWh.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2013 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..............................................................4,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 75,5 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................27,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 98,2 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke..................7,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 62,9 GWh,
  • elektrarne na biomaso....................................................5,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 46,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva...................................................14,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 135,0 GWh,
  • druge naprave.................................................................0,09 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,4 GWh.

V primerjavi s prvim polletjem 2012 je izrazito porasel delež izplačil sončnih elektrarn, ki predstavlja 46 % izplačanih podpor ob 23 % deležu proizvedene energije. Največji padec pa je viden pri bioplinskih enotah, katerih delež izplačil podpore se je zmanjšal iz 23 % v prvem polletju 2012 na 13 % v istem obdobju leta 2013. Porast deleža sončnih elektrarn in padec deleža podpore bioplinskih elektrarn glede na isto obdobje leta 2012 je rezultat dveh dejavnikov: velik porast vstopa sončnih elektrarn, ki so vstopale tekom leta 2012 in težav bioplinarn pri vzpostavitvi normalnega obratovanja.

 

 

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2012 so dostopni v statistični časovni vrsti.


© 2012 - 2021 Portal Energetika