Novica

V prvem polletju 2014 izplačanih 70,6 mio EUR za podpore proizvodnji energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3700 proizvodnih naprav s skupno močjo 511 MW je v prvi polovici leta 2014 znašala 501 GWh, kar je 20 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Izplačano je bilo za 19 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2013.

V prvih seštih mesecih leta 2014 je v podporno shemo stopilo 123 novih elektrarn, od tega 75 sončnih elektrarn in 40 SPTE naprav.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o. o. je podporna shema na dan 30.06.2014 obsegala 3700 enot s skupno nazivno močjo 511 MW.


V obdobju januar - junij 2014 je v podporno shemo na novo vstopilo 123 elektrarn s skupno močjo 15,6 MW. Od tega je bilo 75 sončnih elektrarn s skupno močjo 6,9 MW in 40 SPTE naprav na fosilna goriva s skupno močjo 6,3 MW.

Trend višanja podpor se nadaljuje tudi v letu 2014, saj je bila v prvem polletju 2014 skupno proizvedena količina električne energije večja za 20 % glede na enako obodbje leta 2013, izplačanih pa je bilo tudi za 19 % več podpor. Povprečna podpora v obdobju januar-junij 2014 je znašala 141,01 EUR/MWh in je bila za 0,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2014 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..............................................................5,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 92,2 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................33,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 131,2 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke...........8,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 63,9 GWh,
  • elektrarne na biomaso..................................................7,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 59,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva.................................................14,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 150,2 GWh,
  • vetrne elektrarne..............................................................0,11 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,8 GWh,
  • druge naprave...................................................................0,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,1 GWh.

V primerjavi s prvim polletjem 2013 ni izrazitega porasta ali padca deležev proizvodnje ali izplačil. V prvem polletju 2014 je zaznati, da se delež proizvodnje iz bioplinskih naprav zmanjšuje, medtem ko se zaradi precejšnjega interesa pri vključevanju novih mikro in malih SPTE naprav na fosilna v podporno shemo povečuje delež proizvedene energije iz teh naprav.


Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2013 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen-Center za podpore


© 2012 - 2021 Portal Energetika