Novica

V prvem polletju 2019 subvencioniranih 508 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3864 proizvodnih naprav s skupno močjo 414 MW je v prvih šestih mesecih 2019 znašala 508,2 GWh, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 5 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije v prvem polletju 2019 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2019 znašala 129,1 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 6. 2019 obsegala 3864 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. Konec junija 2019 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi večje za 5 enot glede na stanje konec leta 2018.

Trend višanja izplačil se je že po letu 2015 stabiliziral. V prvi polovici leta 2019 je bilo izplačano za 65,6 mio EUR podpor, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 4 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - junij 2019 je znašala 129,1 EUR/MWh in je bila za 9 % manjša kot v enakem obdobju leta 2018. Razlog so nižje višine obratovalnih podpor v letu 2019 glede na leto 2018 zaradi 50 % višjih referenčnih tržnih cen v letu 2019.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2019 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne ...................................... 2,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 55,2 GWh,
  • sončne elektrarne ..................................31,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 133,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne ..............................5,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 43,4 GWh,
  • vetrne elektrarne .................................. 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,1 GWh,
  • elekrarne na biomaso ............................9,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 71,2 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ..........................16,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 198,9 GWh,
  • druge naprave .......................................0,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,6 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-6-2018 je v obdobju 1-6-2019 evidentirana za 18 % večja proizvodnja iz biomasnih elektrarn, +16 % iz SPTE enot in +9 % iz sončnih elektrarn ter za 24 % manjša proizvodnja iz bioplinskih elektrarn in 21 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn.

Glede na strukturo proizvodnje v prvem polletju 2019 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 39 % deležem, sledijo sončne elektrarne s 26 %, elektrarne na biomaso s 14 %, hidroelektrarne z 11 % in bioplinske enote z 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na strukturo izplačil v prvem polletju 2019 prevladujejo sončne elektrarne z 49 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 25 %, elektrarne na biomaso s 14 %, bioplinske elektrarne z 8 % in hidroelektrarne z 4 % deležem skupaj izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika