Novica

V prvem polletju leta 2015 izplačanih 76,3 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3889 proizvodnih enot s skupno močjo 427 MW je v prvem polletju 2015 znašala 514,2 GWh, kar je 2,3 % več kot v enakem obdobju leta 2014. Izplačano je bilo za 5,3 mio EUR oziroma za 7,4 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2014.

V prvih šestih mesecih leta 2015 je v podporno shemo vstopilo 126 novih elektrarn, od tega 94 SPTE naprav na fosilna goriva.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 6. 2015 obsegala 3889 enot s skupno nazivno močjo 427 MW.


V obdobju januar - junij 2015 je v podporno shemo vstopilo 126 novih elektrarn s skupno močjo 15,1 MW. Od tega je bilo 94 SPTE naprav na fosilna goriva s skupno močjo 14 MW.

Trend višanja izplačil podpor se nadaljuje tudi v prvem polletju 2015, saj je skupna količina proizvedene električne energije večja za 2,3 % glede na enako obodbje leta 2014, izplačanih pa je bilo za 7,4 % več podpor. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - junij 2015 je znašala 148,5 EUR/MWh in je bila za 5 % večja kot v enakem obdobju leta 2014.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2015 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 3,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 61,3 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 35,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 137,4 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 8,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 59,7 GWh,
  • elektrarne na biomaso ................................................ 8,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 65,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 19,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 186,0 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,1 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,7 GWh.

V primerjavi s prvim polletjem leta 2014 ni opaziti izrazitega porasta ali padca deležev proizvodnje ali izplačil. Razlika v razporeditvi proizvodnje je v prvi polovici 2015 razvidna pri hidroelektrarnah in napravah na lesno biomaso. Strukurni delež proizvodnje hidroelektrarn je v prvi polovici leta 2015 zaradi slabše hidrologije manjši za 7 %, delež proizvodnje iz elektrarn na lesno biomaso pa višji za 7 % glede na primerljivo obdobje leta 2014 .


V prvem polletju 2015 so izplačila za proizvodnjo električne energije iz hidroelektrn predstavljala 4,9 % vseh izplačanih podpor, kar je  3,1 % manj kot v enakem obodbju leta 2014. Nižji je tudi delež podpor za sončne elektrarne, ki je v obodbju 1-6 2015 znašal 46,1 %, kar je za 1,6 % manj kot v obdobju 1-6 2014. Nasprotno pa se je povišal delež proizvodnje iz elektrarn na biomaso, ki je v prvi polovici leta 2015 znašal 11,7 %, kar je 4,9 % točk več kot v enakem obdobju leta 2014.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2014 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika