Novica

V prvem trimesečju 2020 subvencioniranih 279 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3858 proizvodnih naprav s skupno močjo 414,5 MW je v prvih treh mesecih 2020 znašala 278,9 GWh, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Izplačano je bilo za 3 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2019. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2020 znašala 110,8 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 31. 3. 2020 obsegala 3858 enot s skupno nazivno močjo 414,5 MW. Konec marca 2020 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi enako kot konec leta 2019.

V prvih treh mesecih leta 2020 je bilo izplačano za 30,9 mio EUR podpor, kar je 3 % maj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 4 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - marec 2020 znašala 110,8 EUR/MWh in je bila za 6 % manjša kot v enakem obdobju leta 2019. Razlog so nižje višine obratovalnih podpor predvsem za SPTE naprave v letu 2020 zaradi višjih referenčnih tržnih cen.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2020 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           1,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 22,7 GWh,
  • sončne elektrarne    →  12,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 49,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  2,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 23,5 GWh,
  • vetrne elektrarne          0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,7 GWh,
  • elekrarne na biomaso    5,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 35,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   9,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 144,1 GWh,
  • druge naprave                0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,7 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3-2019 je v obdobju 1-3-2020 evidentirana za 15 % večja proizvodnja iz hidroelektrarn, +12 % iz SPTE na fosilna goriva, +4 % iz bioplinskih elektrarn, na drugi strani je bil nivo proizvodnje iz sončnih elektrarn na enaki ravni, za 13 % pa je bila manjša proizvodnja iz elektrarn na biomaso.

Glede na strukturo proizvodnje v prvem trimesečju 2020 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 52 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 18 %, elektrarne na biomaso s 13 % ter hidroelektrarne in bioplinske elektrarne z vsake po 8 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na strukturo izplačil v prvem trimesečju 2020 prevladujejo sončne elektrarne z 39 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 30 %, elektrarne na biomaso z 17 %, bioplinske elektrarne z 9 % in hidroelektrarne s 3 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2022 Portal Energetika