Novica

V prvem tromesečju leta 2014 izplačanih 32,4 mio EUR za podpore proizvodnji energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3667 proizvodnih naprav s skupno močjo 512 MW je v prvem četrtletju 2014 znašala 263,1 GWh, kar je 27 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Izplačano je bilo za 30 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2013.

V prvih treh mesecih leta 2014 je v podporno shemo stopilo 89 novih elektrarn, od tega 54 sončnih elektrarn.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o. o. je podporna shema na dan 31.03.2014 obsegala 3667 enot s skupno nazivno močjo 512 MW.


V obdobju januar - marec 2014 je v podporno shemo na novo vstopilo 89 elektrarn s skupno močjo 12,3 MW. Od tega je bilo 54 sončnih elektrarn in 30 SPTE naprav na fosilna goriva.

Trend višanja podpor se nadaljuje tudi v letu 2014, saj je bila v prvem tromesečju kljub slabšim vremenskim razmeram skupno proizvedena količina električne energije večja za 26 % glede na enako obodbje leta 2013, izplačanih pa je bilo za 30 % več podpor. Povprečna podpora v obdobju januar-marec 2014 je znašala 123,11 EUR/MWh in je bila za 2,7 % več kot v enakem obdobju leta 2013.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2014 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..............................................................3,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 49,2 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................9,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 37,8 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke...........4,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 34,5 GWh,
  • elektrarne na biomaso..................................................4,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 32,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva.................................................10,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 107,8 GWh,
  • vetrne elektrarne..............................................................0,04 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,6 GWh,
  • druge naprave...................................................................0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,8 GWh.

V primerjavi s prvim trimesečjem leta 2013 se je izrazito zmanjšal delež izplačil SPTE enot na fosilna goriva, ki v prvem kvartalu 2014 predstavlja 33 % vseh izplačanih podpor ob 40 % deležu proizvedene energije. Delež izplačil podpor za sončne elektrarne je v prvem trimesečju 2014 znašal 30 % in je porastel za 69 % glede na enako obdobje leta 2013, v prvem četrtletju 2014 pa predstavlja 14 % delež proizvedene električne energije.


Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2013 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen-Center za podpore


© 2012 - 2021 Portal Energetika