Novica

V prvem tromesečju letu 2013 izplačanih 25 mio EUR državnih pomoči za podpore proizvodnji energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 2985 proizvodnih naprav s skupno močjo 441 MW je v prvem četrtletju 2013 znašala 207,6 GWh, kar je 18 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

V prvih treh mesecih leta 2013 je v podporno shemo stopilo 348 novih elektrarn, od tega 323 sončnih elektrarn.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o.o. je podporna shema na dan 31.03.2013 obsegala 2985 enot s skupno nazivno močjo 441 MW.


V obdobju januar - marec 2013 je v podporno shemo na novo vstopilo 348 elektrarn s skupno močjo 34,5 MW. Od tega je bilo 323 sončnih elektrarn, 23 SPTE naprav na fosilna goriva, 1 naprava SPTE na lesno biomaso in 1 elektrarna na plin iz čistilnih naprav.


Trend višanja podpor se nadaljuje tudi v letu 2013, saj je bila v prvem tromesečju kljub slabšim vremenskim razmeram skupno proizvedena količina električne energije večja za 18 % glede na enako obodbje leta 2012, izplačanih pa je bilo za 15 % več podpor. Povprečna podpora je obdobju januar-marec 2013 znašala 119,88 EUR/MWh.

 


Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2013 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..............................................................1,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 28,7 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................5,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 20,0 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke..........4,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 32,8 GWh,
  • elektrarne na biomaso..................................................2,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 24,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva.................................................10,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 101,4 GWh,
  • druge naprave...................................................................0,06 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,3 GWh.

 

V primerjavi s prvim trimesečjem leta 2012 je izrazito porasel delež izplačil SPTE enot na fosilna goriva, ki predstavlja 43% izplačanih podpor ob 49% deležu proizvedene energije. Delež izplačil podpore za sončne elektrarne je v prvem trimesečju 2013 znašal 23% ob 10% deležu proizvedene električne energije.

Zanimivo je, da so bili deleži izplačil in proizvodnje za sončne elektrarne v enakem obdobju leta 2012 identični in če dodamo še, da je v teku leta 2012 v podporno shemo vstopilo več kot 1200 sončnih elektrarn skupne nazivne moči več kot 80 MW, lahko pridemo do zaključka, da je največji razlog za nespremenjene deleže proizvodnje in izplačil sončnih elektrarn vpliv vremenskih razmer. Dokaz je konkretna proizvodnja sončnih elektrarn: v prvem trimesečju 2013 je znašala 19.988.311 kW, medtem ko je v istem obdobju leta 2012 znašala 16.788.202 kW (le 20% povečanje proizvodnje ob mnogo večjem povečanju nazivne moči naprav).

 

 

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2012 so dostopni v statistični časovni vrsti.


© 2012 - 2023 Portal Energetika