Novica

Vabilo k razpravi o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Pri oblikovanju končnega predloga dokumenta Energetskega koncepta Slovenije nadaljujemo z vključujočim načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh ključnih deležnikov in začenjamo s predstavitvami in razpravo o njem.

Za izpolnitev cilja zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 za ciljnih 80 % bo treba doseči vsaj 52 % OVE v bruto končni rabi energije, vsaj 38 % prihrankov primarne energije glede na projekcije PRIMES 2007 ter vsaj 66 % električnih vozil v voznem parku.

Na osnovi strokovnih podlag, predlogov in odzivov javnosti in strokovnjakov je pripravljen kratek, strateški dokument, ki podaja glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Ta je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo z vodilno vlogo učinkovite rabe energije, povečanega deleža obnovljivih virov energije in razvoja naprednih energetskih sistemov, ki bodo to omogočali.

Energetski koncept Slovenije je strateški dokument na področju energetike, ki bo na podlagi tako projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države kot tudi sprejetih mednarodnih obvez določil cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo do leta 2030 in okvirno do 2050.

Ministrstvo za infrastrukturo je oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije zastavilo drugače od ustaljenega postopka priprave tovrstnih dokumentov in v razpravo vključilo široko strokovno in poslovno javnost, nevladne organizacije, medije, politiko ter drugo zainteresirano javnost. Tako so bile v okviru priprave izhodišč že izvedene štiri tematske delavnice in izdelane so bile tudi dolgoročne energetske bilance.

Ministrstvo želi pri oblikovanju končnega predloga dokumenta nadaljevati z vključujočim načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh ključnih deležnikov. Dokument bo predvidoma septembra v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju, sledi sprejem predloga Energetskega koncepta Slovenije na vladi in nato v državnem zboru.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika