Novica

Vlada določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

Aktivna interaktivna spletna stran EKS je namenjena širši zainteresirani javnosti.

Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. S tem bi zagotovili spodbudno okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter sprejemljive energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo. Pred dnevi je bila aktivirana interaktivna spletna stran EKS, ki je namenjena širši zainteresirani javnosti. Več informacij

Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program. Ključni izzivi, ki jih naslavlja, so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe, povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem in učinkovito rabo energije.

Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev bo Slovenija morala rabo fosilnih goriv zelo omejiti. To predstavlja velik izziv tako pri proizvodnji in distribuciji električne energije kot pri načinu ogrevanja ter predvsem pri prometu. Projekcije kažejo, da bo dolgoročno na proizvodnjo električne energije pomembno vplival trg emisijskih kuponov EU, prav tako pa tudi lokalna proizvodnja iz obnovljivih virov energije. Energetika se bo morala temu prehodu pravočasno prilagoditi. EKS z namenom zmanjšanja odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovega postopnega opuščanja daje velik poudarek povečanju učinkovite rabe energije ter večji rabi obnovljivih in nizkoogljičnih virov.

Konkretni ukrepi za doseganje ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom, bodo podrobneje določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih – akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika