Novica

Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 107. redni seji seznanila s "Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015", ki ga je pripravila Agencija za energijo.

Agencija za energijo v poročilu ugotavlja, da je uspešno zaživel trg z električno energijo, da so se končni odjemalci, tudi ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije, ozavestili in zahtevajo menjavo dobavitelja, kjer dobijo ugodnejšo ceno in po navadi še dodatno brezplačno ali cenejšo storitev.

V letu 2015 je bil sprejet nov Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, ki določa upravičene stroške za delovanje podjetij v regulativnem obdobju 2016 - 2018. Z aktom agencija spodbuja podjetja k razvoju pametnih omrežij in elektromobilnosti.

Na področju zemeljskega plina je novost uvedba virtualne točke in spremenjen način izravnave odstopanj, kar bo pripomoglo k uspešnemu in preglednemu delovanju trga z zemeljskim plinom.  

Varstvo potrošnikov je področje, kjer so pravice končnih odjemalcev varovane tako po predpisih s področja varstva potrošnikov, izvensodnega obravnavanja sporov kot tudi z Energetskim zakonom. Posebej je predpisana vsebina pogodbe o dobavi in obvezne sestavine splošnih pogojev poslovanja, kar daje končnim odjemalcem dodatno zaščito kot šibkejši stranki v postopkih sklepanja pogodbe.

Pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnji z visokim izkoristkom je v letu 2015 pomembna omejitev vstopanja novih proizvajalcev električne energije iz  obnovljivih virov in soproizvodnji z visokim izkoristkom v podporno shemo. Pri doseganju prihrankov agencija izvaja nadzor nad podjetji in doseganjem prihrankov v podjetjih.

Pri oskrbi s toploto je agencija vzpostavila metodologijo za določitev izhodiščne cene in kasneje spremembe cen daljinskega ogrevanja.

Agencija vodi evidenco distributerjev in izvaja nadzor nad reguliranimi proizvajalci toplote.


Podrobnosti


Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika