Novica

Vlada seznanjena s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 185. redni seji seznanila s "Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017", ki ga je pripravila Agencija za energijo. Ta v poročilu ugotavlja, da se je slovenska energetika zaradi sprememb v globalnem okolju znašla pred izzivi, ki morajo omogočiti trajnostno rabo naravnih virov, obenem pa konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z energijo.

Iz poročila nacionalnega energetskega regulativnega organa Republike Slovenije izhaja, da ste se v letu 2017 povečali konkurenčnost maloprodajnega trga z električno energijo in likvidnost veleprodajnih trgov. Oskrba z zemeljskim plinom je bila nemotena, cene zemeljskega plina pa so bile tudi v 2017 nižje in čedalje bolj sledijo gibanju cen na razvitih veleprodajnih trgih.

Implementacija evropskih kodeksov omrežij poteka uspešno ter prispeva h konkurenčnosti in učinkovitosti trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. V letu 2017 so zavezanci, dobavitelji energentov končnim odjemalcem, presegli obvezni prihranek energije – največ prihrankov energije je bilo doseženih v prometu in industriji.
 
V 2017 je bilo 30 odstotkov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, skupna poraba električne energije se je povečala za 2,7 odstotka, število gospodinjskih odjemalcev pa za 0,5 odstotka.

Kar 57 odstotkov odjemalcev na distribucijskem sistemu je bilo konec 2017 že opremljenih s pametnimi merilnimi napravami. Povečal se je obseg projektov razvoja naprednih omrežij. Veleprodajni trg z električno energijo je bil dobro razvit, maloprodajni trg je bil odprt in konkurenčen, dejavnih je bilo 21 dobaviteljev.

Poraba zemeljskega plina na slovenskem trgu se je v 2017 povečala že tretje leto zapored. Število priključitev odjemalcev na distribucijsko omrežje se je povečalo in je bilo v primerjavi z letom 2016 večje za 19 odstotkov.

Poraba toplote je bila v 2017 za 2,3 odstotka večja kot leto prej. Oskrbo s toploto je iz 93 distribucijskih sistemov zagotavljalo 55 distributerjev toplote v 64 slovenskih občinah. Kar 86,8 odstotka toplote za oskrbo distribucijskih sistemov je bilo proizvedene v procesih soproizvodnje električne energije in toplote.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika