Novica

Vlada soglaša s Poročilom JARSE o stanju na področju energetike v letu 2009

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Poročilu o stanju na področju energetike v letu 2009 Javne agencije Republike Slovenije za energijo.

Javna agencija RS za energijo je pripravila Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2009, ki ga je potrdil Svet agencije 28. junija 2010. Poročilo povzema osnovne podatke o delovanju trgov z električno energijo in zemeljskim plinom ter glavne dejavnosti regulatorja v letu 2009.V poročilu je podroben opis delovanja trga z električno energijo, in sicer tako reguliranih kot tržnih dejavnosti.

Proizvodnja električne energije je bila v Sloveniji leta 2009 v primerjavi z letom pred tem za 1,1 odstotek večja. Odjemalci električne energije v Sloveniji so v letu 2009 (brez upoštevanja izgub na omrežju) porabili 11.239 GWh električne energije, kar je 11 odstotkov manj kot leto prej. Poraba pri odjemalcih, priključenih na distribucijska omrežja, je bila za 4,3 odstotka manjša, poraba odjemalcev, priključenih na prenosno omrežje, pa se je zmanjšala za 46 odstotkov. Gibanje cen električne energije za značilne industrijske odjemalce kaže na zvišanje pri vseh vrstah odjemalcev. Cene električne energije za gospodinjske odjemalce so se v primerjavi z letom 2008 nekoliko znižale, kar je posledica manjšega povpraševanja zaradi gospodarske krize in vstopa novega dobavitelja na trg gospodinjskih odjemalcev. Dobavitelja je v letu 2009 zamenjalo 12.749 odjemalcev, kar je največje število zamenjav od popolnega odprtja slovenskega trga z električno energijo.

 

V poročilu je podrobneje opisan trg z zemeljskim plinom, prav tako ločeno za regulirane in tržne dejavnosti. Leta 2009 so končni odjemalci porabili 1.014.578 tisoč Sm3 zemeljskega plina oziroma pet odstotkov manj kot leta 2008. Leto 2009 je zaznamovalo nenehno padanje cen zemeljskega plina za vse standardne porabniške skupine. V začetku leta  so se cene zemeljskega plina glede na leto 2008  znižale za približno sedem odstotkov, na prehodu iz prve v drugo polovico leta 2009 pa so se cene zemeljskega plina znižale za 16 odstotkov.


Iz strnjenega pregleda zanesljivosti dobave električne energije in zemeljskega plina je razvidno, da se je v letu 2009, kot posledica gospodarske recesije, poraba električne energije zmanjšala, zato je imela Slovenija presežke proizvodnje nad porabo. 


Poročilo vsebuje še opis zagotavljanja javnih storitev, varstva pravic potrošnikov in opis zagotavljanja preglednosti na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom.

 
Za oskrbo z daljinsko toplotno energijo so imetniki licenc proizvodnih enot z inštalirano močjo nad 1 MW, namenjenih za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in oskrbo industrijskih procesov, proizvedli 2.989,4 GWh toplotne energije in 831,25 GWh električne energije.

 

Celotni dokumenthttps://www.energetika-portal.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/energetika/porocila/por_ae_2009_slo.pdf

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika