Novica

Vlada sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Vlada RS je na današnji 109. redni seji sprejela "Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda". Sprejem Strategije in čim hitrejši začetek njenega izvajanja je nujen za energetsko preobrazbo Slovenije, obe premogovni regiji in za vse, ki so povezani s premogovno panogo, da čim hitreje in celovito zagotovimo pravičen prehod predvsem za vse prizadete delavce in njihove družine.

Strategija v središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih premogovnih regij – Savinjsko-Šaleške (SAŠA) regije in Zasavske regije. Skladno z njenim namenom Strategija opredeli leto 2033 kot leto, ko bo Republika Slovenija najpozneje prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije, opredeli proces celovitega družbenega in gospodarskega prestrukturiranja obeh regij, identificira ustrezne finančne vire na nacionalni in EU ravni ter način upravljanja procesa pravičnega prehoda, opredeli ključne vidike zapiranja Premogovnika Velenje v tehničnem smislu, z vidika vpliva na zaposlene in skupnost ter z vidika varovanja in ohranjanja okolja ter ustvarja sinergije pri izvajanju pravičnega prehoda med regijama, preko skupnih projektov, prenosa dobrih praks in izkušenj.

Pri pripravi Strategije je bil uporabljen pristop »od spodaj navzgor«, ki je aktivno vključeval ključne deležnike iz obeh regij. Prek intervjujev, terenskih obiskov, fokusne skupine, individualnih in skupinskih javnih in nejavnih posvetovanj ter širše operativne skupine ministrstva in medresorske vladne skupine so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki sindikatov, občin, nevladnih organizacij, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in neformalnega izobraževanja, energetske družbe, gospodarstva, ministrstev, državnih agencij, inštitutov in evropskih institucij.

Za Strategijo je bila izvedena tudi celovita presoja vplivov na okolje, v okviru katere je potekala javna razgrnitev predloga strategije in okoljskega poročila. Strategija se lahko začne izvajati po dokončnosti odločbe, ki določa okoljsko sprejemljivost izvedbe strategije.

Z jasno odločitvijo o procesu pravičnega prehoda in časovnici opuščanja rabe premoga bo Republiki Sloveniji in obema premogovnima regijama omogočen neoviran dostop do sredstev Sklada za pravičen prehod, v okviru katerega se Sloveniji v obdobju 2021 do 2027 namenja 248,38 mio EUR (v tekočih cenah).

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika