Novica

Začetek procesa posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je začelo s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Proces bo obsegal pregled izvajanja NEPN, posodobitev strokovnih podlag in pripravo osnutka posodobitve NEPN.

Dialog in sodelovanje vseh deležnikov (ministrstvo, izvajalci, resorji, javnost) sta ključna dejavnika za uspešno pripravo strateškega dokumenta.

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki je bil pripravljen skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2018/1999).   

S sprejemom NEPN, ki predstavlja enega od gradnikov mehanizma upravljanja z energetsko unijo, je Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov za njeno izvajanje na petih razsežnostih energetske unije, ki so tesno povezane in se vzajemno krepijo:

  • energetsko varnost;
  • notranji trg energije;
  • energetsko učinkovitost;
  • razogljičenje ter
  • raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Sprejeti NEPN Slovenije pokriva prvo desetletno obdobje 2021 - 2030, s pogledom do 2040, predstavlja pregled nad obstoječim stanjem energetskega sistema in določa nacionalne cilje za vsako od petih razsežnosti energetske unije ter ustrezne politike in medsektorske ukrepe za izpolnitev teh ciljev. V njem je posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energijo iz obnovljivih virov, energetsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost.

Po sprejemu NEPN so države članice skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 dolžne spremljati izvajanje in vsaki dve leti poročati Komisiji o stanju izvajanja svojega NEPN preko Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega poročila o napredku (NEPP), ki obsega vseh pet razsežnosti energetske unije.

Ministrstvo za infrastrukturo je spomladi pripravilo in uspešno izvedlo javno naročilo, v okviru katerega je bila izbrana ponudba konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, Centra za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) kot vodilnega partnerja. Pri izvedbi v okviru konzorcija sodelujejo še Inštitut za ekonomska raziskovanja; ELEK, d.o.o.; ELES, d.o.o.; Plinovodi, d.o.o.; PNZ d.o.o.; Gozdarski inštitut Slovenije; Kmetijski inštitut Slovenije in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF). Konzorcij institucij bo ministrstvu zagotavljal strokovno in tehnično podporo pri:

  1. poročanju o izvajanju sprejetega NEPN,
  2. posodobitvi strokovnih podlag za pripravo posodobitve NEPN,
  3. posodobitvi NEPN,
  4. oblikovanju in vodenju podnebnega in energetskega dialoga na več ravneh.

V juliju 2022 bo ministrstvo celovito prenovilo spletno stran NEPN, objavilo vse informacije glede načrtovanih aktivnosti in pripravilo Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo.

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo, da se glede priprave posodobitve NEPN prijavijo na prejemanje novic (Prijava na e-novice).

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika