Novica

Zaključen postopek celovite presoje vplivov Strategije za izstop iz premoga na okolje

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za okolje je potrdilo sprejemljivost Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija). Postopek celovite presoje vplivov Strategije na okolje je uspešno zaključen.

Po zaključku javne razgrnitve in obravnave Strategije in okoljskega poročila z vsemi prilogami, ki sta potekala med 15. marcem in 15. aprilom 2021, je Ministrstvo za infrastrukturo 20. maja 2021 na Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo dopolnjeno Strategijo in okoljsko poročilo z vsemi prilogami v odločitev o sprejemljivosti.

Ministrstvo za okolje in prostor je 15. junija 2021 izdalo odločbo št. 35409-3/2020-2550-86, s katero je potrdilo sprejemljivost Strategije, saj je presodilo, da so »vplivi izvedbe plana/programa na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni strategiji«.

S potrditvijo sprejemljivosti Strategije s strani Ministrstva za okolje in prostor se je uspešno zaključil postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje. Strategija bo predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem čim hitrejšega sprejema v luči začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Ministrstvo za infrastrukturo se iskreno zahvaljuje vsem deležnikom, ki so sodelovali v postopku celovite presoje vplivov Strategije na okolje in prispevali k njenemu izboljšanju!

Spletna platforma Strategije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika