Novica

Zaključeno vsebinjenje v okviru celovite presoje vplivov na okolje za NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V procesu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) pri aktivnostih posodobitve NEPN so letos poleti in jeseni potekale aktivnosti v sklopu vsebinjenja. Konzorcij CPVO je pripravil osnutek poročila o vsebinjenju, ki je podlaga za pripravo okoljskega poročila.

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je potrebno v postopku priprave posodobitve NEPN, čigar izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (CPVO).

Konzorcij institucij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (konzorcij CPVO) je preučil okoljska načela ter opredelil potrebne podatke in metodologijo za oceno vplivov. Rezultati so bili integrirani v osnutek Poročila o vsebinjenju, ki je služil kot osnova za t.i. zunanje vsebinjenje, v okviru katerega je bila pripravljen anketni spletni vprašanik in organizirani dve delavnici za mnenjedajalce, stranske udeležence in zainteresirano javnost. Podani predlogi, mnenja in komentarji udeležencev so bili analizirani in objavljeni v Poročilu o sodelovanju javnosti.

Ugotovitve so bile v največji meri upoštevane v pripravljenem Poročilu o vsebinjenju, ki je bilo skladno z 79. členom ZVO-2 posredovano v pisno mnenje o potrditvi potrebnega obsega informacij in podatkov in vsebin okoljskega poročila. Prejeto mnenje bo ustrezno upoštevano pri pripravi osnutka okoljskega poročila.

Podrobnejše informacije


Prihodnji koraki

  • v novembru in decembru 2023 bo potekala intenzivna priprava osnutka okoljskega poročila. Vzporedno se bo dopolnjeval tudi osnutek posodobitve NEPN s ciljem, da se že v tej fazi v čim večji meri in čim bolj celovito vanj vključijo morebitni omilitveni ukrepi in priporočila, ki bodo predlagani v okviru okoljske presoje,
  • ko bosta oba dokumenta pripravljena in ustrezno usklajena, bosta predložena v mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje,
  • po pridobitvi pozitivnega mnenja bo skladno z 81. členom ZVO-2 sledila javna razgrnitev in posvetovanje z javnostjo (predvideno spomladi 2024).

Za ažurno obveščenost o vseh aktivnostih glede prenove NEPN zaineteresirane deležnike vljudno vabimo k prijavi na novice in napovednika dogodkov.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika