Celovita presoja vplivov na okolje

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje. Z njo se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja, podnebnih ciljev in odpornosti na podnebne spremembe, krajine in kulturne dediščine v plan, ter pridobi potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

Celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) v delu, ki obsega 77-87. člen. Skladno s tem bo izvedena tudi CPVO za Posodobitev NEPN.Predvideni rezultati in časovnica

(Spletna stran bo dopolnjena, ko ministrstvo izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi predvideni potek CPVO in časovnico načrtovanih aktivnosti).


Odločba o CPVO (september 2022)

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) je obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) (obvestilo o nameri št.: 360-64/2022/3 z dne 19. 8. 2020), da bo v letih 2022-2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Konec septembra 2022 je MZI prejelo Odločbo MOP (št. 35409-530/2022-2550-13) o CPVO za NEPN, da je:

  • v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje;
  • v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

Skladno z Odločbo MOP, da je za posodobitev NEPN treba izvesti CPVO, je Ministrstvo za infrastrukturo v oktobru in novembru 2022 pripravilo javno naročilo, ki bo predvidoma objavljeno v decembru 2022 s ciljem, da poišče izvajalca priprave okoljskega poročila. Njegove predvidene obveznosti bodo:

  1. nuditi celovito strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,
  2. pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobitve NEPN na varovana območja,
  3. strokovno in proaktivno sodelovati s konzorcijem institucij NEPN, ki pripravlja posodobitev strokovnih podlag in predlog posodobitve NEPN.

Ko bo izbran izvajalec priprave okoljska poročila, bo slednji skupaj z MZI najprej pripravil Začetno poročilo, v katerem bo poleg obsega dela, obveznosti in terminskega plana, določen tudi:

  1. pristop po posameznih delovnih sklopih,
  2. okvirni načrt sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo,
  3. način, kako bo izvajalec javnega naročila zagotovil čim manjši negativen vpliv na okolje pri izvedbi predmeta javnega naročila.

(Spletna stran bo dopolnjena, ko ministrstvo izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi predvideni potek CPVO in časovnico načrtovanih aktivnosti)


Načrt sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo

(Spletna stran bo dopolnjena, ko ministrstvo izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi predvideni potek CPVO in časovnico načrtovanih aktivnosti).


Vsebinjenje (poleti in jeseni 2023)

(Spletna stran bo dopolnjena, ko ministrstvo izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi predvideni potek CPVO in časovnico načrtovanih aktivnosti).


Priprava okoljskega poročila (jeseni 2023)

(Spletna stran bo dopolnjena, ko ministrstvo izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi predvideni potek CPVO in časovnico načrtovanih aktivnosti).


Javna razgrnitev in posvetovanje z javnostjo (spomladi 2024)

(Spletna stran bo dopolnjena, ko ministrstvo izbere izvajalca priprave okoljskega poročila in z njim uskladi predvideni potek CPVO in časovnico načrtovanih aktivnosti).


© 2012 - 2023 Portal Energetika