Celovita presoja vplivov na okolje

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje. Z njo se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja, podnebnih ciljev in odpornosti na podnebne spremembe, krajine in kulturne dediščine v plan, ter pridobi potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

Celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) v delu, ki obsega 77-87. člen. Skladno s tem bo izvedena tudi CPVO za Posodobitev NEPN.Predvidena okvirna časovnica

Gre za okvirno časovnico, ki se lahko sproti ustrezno prilagaja glede na potek projekta.

Aktivnost Predviden datum zaključka
Podpis pogodbe februar 2023
Uvodni sestanek z naročnikom marec 2023
Osnutek začetnega poročila, vključno z načrtom sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo junij 2023
Priprava internih okoljskih usmeritev april 2023
Izvedba delavnice o podanih internih okoljskih usmeritvah z naročnikom in konzorcijem NEPN april 2023
Po potrebi izvedba dodatnih usklajevalnih sestankov junij 2023
Interno vsebinjenje in osnutek poročila o vsebinjenju (izhodišča za pripravo okoljskega poročila) julij 2023
Uskladitev osnutka poročila z naročnikom avgust 2023
Delavnica z mnenjedajalci september 2023
Spletna anketa avgust/september 2023
Delavnica s stranskimi udeleženci, zainteresirano javnostjo (vabljeni tudi mnenjedajalci) september 2023
Priprava končnega poročila o vsebinjenju in poročila o sodelovanju javnosti september 2023
Uskladitev končnega poročila z naročnikom oktober 2023
Pošiljanje ministrstvu oktober 2023
Mnenje ministrstva oktober 2023
Priprava osnutka okoljskega poročila:
 • prvi celoviti osnutek posodobitve NEPN, ki je podlaga za pripravo osnutka OP, se predloži do 1. 10. 2023
 • morebiti dopolnjeni osnutek posodobitve NEPN se predloži najkasneje do 20. 10. 2023


20. 11. 2023

Uskladitev osnutka okoljskega poročila z naročnikom 11. 12. 2023
Pošiljanje v mnenje 15. 12. 2023
Interna delavnica z mnenjedajalci in interna delavnica z stranskimi udeleženci (in že dopolnjevanje osnutka OP) prvi teden januarja 2024
Prejem mnenja januar 2024
Zaključek dopolnitve osnutka okoljskega poročila in takojšnje pošiljanje ministrstvu v ponovno mnenje januar 2024
Pozitivno mnenje in začetek javne obravnave februar 2024
Izvedba javne razgrnitve in javne obravnave marec 2024
Javna predstavitev marec 2024
Zaključek javne obravnave marec 2024
Odgovori na pripombe na okoljsko poročilo iz javne obravnave april 2024
Dopolnitev okoljskega poročila glede na javno obravnavo april 2024
Uskladitev dopolnjenega okoljskega poročila z naročnikom maj 2024
Pošiljanje ministrstvu maj 2024
Potrditev plana junij 2024
Kratko zaključno poročilo, vključno s pridobljenimi izkušnjami september 2024

Odločba o CPVO (september 2022)

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) je obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) (obvestilo o nameri št.: 360-64/2022/3 z dne 19. 8. 2020), da bo v letih 2022-2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Konec septembra 2022 je MZI prejelo Odločbo MOP (št. 35409-530/2022-2550-13) o CPVO za NEPN, da je:

 • v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje;
 • v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

Skladno z Odločbo MOP, da je za posodobitev NEPN treba izvesti CPVO, je Ministrstvo za infrastrukturo v oktobru in novembru 2022 pripravilo javno naročilo, ki je bilo objavljeno v decembru 2022 s ciljem, da poišče izvajalca priprave okoljskega poročila. Na podlagi ustrezne ponudbe je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je po preoblikovanju Vlade RS prevzelo pravice in obveznosti Ministrstva za infrastrukturo s področja energije, spomladi 2023 sklenilo pogodbo s konzorcijem institucij (v nadaljevanju konzorcij CPVO) pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar.

Konzorcij CPVO sestavljajo:

 • Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo (vodja),
 • ZaVita, svetovanje, d. o. o.,
 • STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.
 • Svetovanje, vodenje in izvajanje projektov, Špela Polak Bizjak s.p.

Konzorcij CPVO bo, na podlagi z ministrstvom usklajenega začetnega poročila:

 • nudil celovito strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,
 • pripravil okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobitve NEPN na varovana območja,
 • strokovno in proaktivno sodeloval s konzorcijem institucij NEPN, ki pripravlja posodobitev strokovnih podlag in predlog posodobitve NEPN.

Začetno poročilo, ki sta ga ministrstvo in konzorcij CPVO uskladila v juniju 2023, poleg obsega dela, obveznosti in terminskega plana določa tudi:

 • pristop po posameznih delovnih sklopih,
 • okvirni načrt sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo,
 • način, kako bo izvajalec javnega naročila zagotovil čim manjši negativen vpliv na okolje pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Načrt sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo

Pripravljen je okvirni načrt sodelovanja z javnostjo, ki v okviru priprave okoljskega poročila predvideva dva sklopa intenzivnega posvetovanja z deležniki.

Obdobje Aktivnost
Poleti in jeseni 2023 Sodelovanje pri vsebinjenju oz. pripravi izhodišč za pripravo okoljskega poročila
Spomladi 2024 Posvetovanje v okviru javne razgrnitve in obravnave osnutka posodobitve NEPN in Okoljskega poročila
2023 - 2024 Aktivnosti CPVO se bodo smotrno in celovito povezovale z aktivnostmi NEPN (več informacij)

Več informacij je na voljo v priloženem dokumentu:


Vsebinjenje (poleti in jeseni 2023)

V fazi vsebinjenja bo konzorcij CPVO v sodelovanju z naročnikom, konzorcijem NEPN, mnenjedajalci in javnostjo preučil okoljska načela ter opredelil potrebne podatke in metodologijo za oceno vplivov. Rezultati bodo integrirani v osnutku poročila o vsebinjenju, ki bo osnova za t.i. zunanje vsebinjenje, v okviru katerega bo pripravljena spletna anketa in organizirani najmanj dve delavnici za mnenjedajalce, stranske udeležence in zainteresirano javnost, na kateri bodo udeleženci lahko podali svoja mnenja, komentarje in predloge. Ti bodo analizirani ter v največji možni meri upoštevani v končnem poročilu o vsebinjenju.

September 2023

Vprašalnik za vsebinjenje CPVO za NEPN je odprt od 31. avgusta 2023 na tej povezavi in ga lahko izpolnite do vključno 21. septembra 2023. V vprašalniku so predlagani okoljski cilji, o katerih poteka posvetovanje z zainteresiranimi deležniki – mnenjedajalci, stranskimi udeleženci in drugimi. 

Posvet za vsebinjenje CPVO za NEPN za stranske udeležence in druge zainteresirane deležnike bo potekal v ponedeljek, 25. septembra 2023, med 13.00 in 16.00 uro, v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), Vojkova ulica 1b, Ljubljana. Posvet bo potekal v 4. nadstropju (sončna soba). Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov maja.ivanovski@eimv.si. 

Osnutek poročila o vsebinjenju je hkrati tudi gradivo za posvet.


Oktober 2023

V oktobru je bila narejena analiza komentarjev, predlogov in mnenj podanih v okviru spletne ankete in dveh delavnic za mnenjedajalce, stranske udeležence in zainteresirano javnost. Podani predlogi, mnenja in komentarji udeležencev so bili analizirani in v največji možni meri upoštevani v pripravljenem Poročilu o vsebinjenju.

S tako izvedenim vsebinjenjem je bil podrobneje določen obseg informacij, podatkov in vsebine okoljskega poročila ter okoljski cilji in kazalci. Pri tem je bila upoštevana tudi odločitev ministrstva iz šestega odstavka 77. člena ZVO-2, v kateri so opredeljene bistvene vsebine vpliva.

Skladno z 79. členom ZVO-2 je bilo Poročilo o vsebinjenju posredovano v pisno mnenje o potrditvi potrebnega obsega informacij in podatkov in vsebin okoljskega poročila, kar bo ustrezno upoštevano pri pripravo osnutka okoljskega poročila.


Priprava okoljskega poročila (jeseni 2023)

Jeseni 2023 bo pripravljen osnutek okoljskega poročila in dodatka za zavarovana območja. Oba dokumenta bosta predložena v proces pridobivanja mnenja o ustreznosti, v istem času pa bo za mnenjedajalce organizirana delavnica, na kateri bo konzorcij CPVO predstavil zaključke osnutka okoljskega poročila ter podal zahtevana pojasnila.

(december 2023)

Vlada RS se je 22. junija 2023 na 55. redni seji seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je do 30. junija 2023 posredovala Evropski komisiji ter Državnemu zboru RS (Drugi predlog posodobitve NEPN (spomladi 2023)). Ta osnutek posodobitve NEPN je vseboval poleg prenove 1. poglavja (pregled priprave) osnutek posodobitve usmeritev in ciljev NEPN (2. poglavje NEPN) in osnutek posodobitve strokovnih podlag (tj. 4. poglavje NEPN).

Poleti in jeseni 2023 sta bila intenzivno v pripravi osnutka posodobitve preostalih dveh poglavij NEPN, tj.  politik in ukrepov (3. poglavje) in ocene načrtovanih učinkov (5. poglavje). Pri tem smo pripravljavci osnutka posodobitve NEPN upoštevali osnutek posodobitve strokovnih podlag, predloge iz posvetovanja z javnostjo (spomladi in jeseni 2023) (Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023)) ter pripombe in predloge ministrstev. Osnutek 3. poglavja je bil namreč septembra in oktobra 2023 v intenzivnem medresorskem usklajevanju, hkrati je bil v oktobru 2023 pripravljen sklop dodatnih posvetov z javnostjo (glede prometa, stavb in prostorskega načrtovanja) (Dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN (jesen 2023)). Izvedeni so bili tudi ciljni posveti, med drugim posvet z industrijo (na GZS), posvet z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in posvet v Državnem svetu (novica), predstavniki MOPE pa so sodelovali tudi na Mladinskem podnebno-energetskem forumu (novica).

Glede dopolnitve osnutka posodobitve NEPN je treba poudariti, da so bile aktivnosti od poletja usmerjene predvsem v pripravo prvega in čim bolj celovito usklajenega osnutka prenove politik in ukrepov NEPN (3. poglavje). Osnutek posodobitve NEPN ostaja živ dokument in v nadaljevanju se bo nadaljeval proces dialoga na več ravneh z deležniki, pri čemer bo dokument še ustrezno dopolnjen in popravljen.

Vzporedno z aktivnostmi posodobitve NEPN so tekle tudi aktivnosti povezane s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Poleti in jeseni 2023 je potekala aktivnost vsebinjenja (priprava izhodišč za okoljsko poročilo), v okviru katere so bili izvedeni spletni vprašalnik in posveti z mnenjedajalci, stranskimi udeleženci in drugimi zainteresiranimi deležniki (Vsebinjenje (poleti in jeseni 2023)). Ta aktivnost se je nato nadaljevala v intenzivno pripravo osnutka okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti na varovana območja (oktober, november in december 2023) (Priprava okoljskega poročila (jeseni 2023)).

Osnutek okoljskega poročila in dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja sta bila pripravljena na podlagi dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN (verzija 3.0, 1. december 2023), pri čemer je bil tudi slednji skozi serijo internih posvetovanj v čim večji meri dopolnjen s preliminarnimi priporočili in omilitveni ukrepi, ki so izhajali iz okoljske presoje. Pri pripravi vseh dokumentov žal nismo uspeli upoštevati vseh morebitnih predlogov in pripomb ministrstev, organizacij in stranskih udeležencev glede vsebinjenja (izhodišč za pripravo okoljskega poročila), saj jih formalno nismo pravočasno prejeli. Ne glede na to želimo poudariti, da smo skrbno pregledali vse prejete pripombe in predloge tako glede posodobitve NEPN kot tudi glede vsebinjenja (izhodišč za okoljsko poročilo), ki smo jih prejeli v procesu  posvetovanja s strani številnih vključujočih se deležnikov, in jih tudi v čim večji meri upoštevali.

Vsi dokumenti so bili 15. decembra 2023 skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) posredovani Sektorju MOPE za okoljske presoje, ki je nato dolžen najkasneje v roku 30 dni pripraviti mnenje o tem, da je okoljsko poročilo ustrezno, ali pa zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.


(februar 2024)

15. decembra 2023 je bil na Sektor za okoljske presoje poslan Tretji osnutek posodobitve NEPN, skupaj z osnutkom okoljskega poročila, Dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami. Dne 9. in 10. januarja 2024 sta v organizaciji Direktorata za energijo in konzorcija CPVO potekala posveta na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, kjer je bil najprej predstavljen osnutek okoljskega poročila, nato je sledila razprava o osnutku okoljskega poročila med izvajalci priprave okoljskega poročila in udeleženci posvetov (novica). V mesecu januarju 2024 smo prejeli tudi pisna mnenja in pripombe ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

V januarju in februarju 2024 je potekalo intenzivno delo na prenovi osnutka posodobitve NEPN in njegovega okoljskega poročila. Pri tem so pripravljavci obeh dokumentov vsa prejeta mnenja ministrstev in organizacij o vsebinjenju in okoljskem poročilu ter vsa prejeta stališča oziroma izjave nevladnih organizacij s statusom stranskih udeležencev v postopku CPVO:

 1. skrbno preučili,
 2. pripravili dopolnitve plana (osnutka posodobitve NEPN) z dodatnimi in s podrobnejšimi informacijami, pri čemer je bila nova verzija posodobitve NEPN poimenovana »Osnutek posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024)«,
 3. pripravili dopolnitve osnutka okoljskega poročila z dodatnimi in s podrobnejšimi informacijami, pri čemer so ga izdelovalci poimenovali »Dopolnitev osnutka okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE, februar 2024«.

Osnutek posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024) vsebuje:

 1. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja osnutka okoljskega poročila (15. december 2023), predvsem iz upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov in priporočil,
 2. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja prejetih mnenj ministrstev in organizacij o vsebinjenju in okoljskem poročilu ter prejetih stališč oziroma izjav nevladnih organizacij s statusom stranskih udeležencev,
 3. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja priporočil, ki smo jih 18. decembra 2023 prejeli s strani Evropske komisije in smo jih skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 dolžni ustrezno upoštevati, oz. podati in objaviti obrazložitev, če se določenega priporočila ali znatnega dela priporočila ne upošteva. K dopolnitvi osnutka posodobitve NEPN na podlagi priporočil Evropske komisije smo bili pozvani tudi s strani stranskih udeležencev.

Poleg Osnutka posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024) so spodaj objavljeni še (korelacijska) tabela, iz katere je razvidno, kako so bili vsi že obstoječi in decembra 2023 predlagani omilitveni ukrepi vključeni v nov osnutek posodobitve NEPN, tabela, v kateri so podana pojasnila, kako so bila upoštevana priporočila Evropske komisije, ki smo jih prejeli 18. decembra 2023, in seznam vseh sprememb, ki so bile narejene v osnutku posodobitve NEPN glede na predhodno verzijo.

Četrti predlog posodobitve NEPN (spomladi 2024):

Dopolnitev osnutka okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE, februar 2024, vsebuje:

 1. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja prejetih mnenj ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v CPVO, glede vsebinjenja (izhodišč za okoljsko poročilo),
 2. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja prejetih mnenj MOPE ter ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v CPVO, glede okoljskega poročila.

Dopolnjeni osnutek okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE (februar 2024):


(april 2024)

Pripravljavci NEPN so dne 2. aprila 2024 prejeli odziv Sektorja MOPE za okoljske presoje, v katerem slednji ugotavlja, na podlagi pregleda gradiva in prejetih mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje za predmetni plan, da dopolnjeno okoljsko poročilo za posodobitev NEPN (februar 2024) še ni ustrezno, zato ga je treba dopolniti in popraviti. V seznanitev in pregled so prejeli tudi odzive stranskih udeležencev v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki so jih podali Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Društvo Prihodnost ter DPRS - Društvo za preučevanje rib Slovenije. Dne 8. aprila 2024 so prejeli še mnenje MKGP Direktorata za lovstvo in gozdarstvo s predlogom, da se njihove pripombe ustrezno in smiselno upoštevajo pri dopolnitvi okoljskega poročila, zapisi v planu in okoljskem poročilu pa natančno in skrbno pregledajo ter uskladijo.

Pripravljavci NEPN in okoljskega poročila so vse pripombe in prejeta mnenja najprej skrbno in celovito pregledali. Nato so vsa gradiva, na katera so se pripombe in mnenja nanašala, popravili in dopolnili, pri čemer so si prizadevali pripombe in mnenja čim bolj smiselno upoštevati. Končno, vse zapise v planu in okoljskem poročilu so natančno in skrbno pregledali ter uskladili.

16. aprila 2024 so bila vsa dopolnjena gradiva, objavljena spodaj, poslana v ponovno mnenje Sektorju MOPE za okoljske presoje.

Dopolnjeni četrti predlog posodobitve NEPN (april 2024):

Drugič dopolnjeni osnutek okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE (april 2024):


Javna razgrnitev in posvetovanje z javnostjo (spomladi 2024)

Spomladi leta 2024 bo organizirana javna razgrnitev. Sledili bosta obravnava in dopolnitev okoljskega poročila glede na pripombe iz javne obravnave.

(maj 2024)

Ministrstvo je 20. maja 2024 prejelo mnenje, da je dopolnjeno okoljsko poročilo »ustrezno za javno razgrnitev pod pogojem, da se gradivo dopolni in popravi v skladu s pripombami podanimi v obrazložitvi tega mnenja«.

Posvetovanje z javnostjo

Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti sta bila, skladno z obrazložitvami iz mnenja o ustreznosti, ustrezno dopolnjena in se javno razgrinjata. Vzporedno se javno razgrinja zadnji osnutek posodobljenega NEPN. Vsa gradiva so na razpolago prek povezav spodaj.

Začenja se posvetovanje z javnostjo, skladno z ZVO-2, ki bo trajalo do vključno 23. junija 2024. Vljudno vabljeni k sodelovanju – pripombe in mnenja je mogoče prek spodnjega obrazca podati na vsa gradiva na gp.mopeping@govpong.si

Uvodno pojasnilo

Za pridobitev mnenje o ustreznosti so bila decembra 2023 v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) skladno z ZVO-2 sektorju MOPE za okoljske presoje posredovana naslednja gradiva:

 • osnutek posodobljenega NEPN (verzija 3.0),
 • osnutek okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti na varovana območja.

Gradiva so bila v okviru CPVO v obdobju od decembra 2023 do aprila 2024 večkrat dopolnjena. Prva dopolnitev gradiv, vključno z osnutkom posodobljenega NEPN (verzija 4.0), je bila pripravljena februarja 2024. Druga dopolnitev gradiv, vključno z osnutkom posodobljenega NEPN (verzija 4.1), je bila pripravljena aprila 2024. Slednja je bila 16. aprila 2024 z vsemi spremnimi gradivi posredovana sektorju MOPE za okoljske presoje v mnenje o ustreznosti, ki je 20. maja 2024 sprejel mnenje, da je dopolnjeno okoljsko poročilo »ustrezno za javno razgrnitev pod pogojem, da se gradivo dopolni in popravi v skladu s pripombami podanimi v obrazložitvi tega mnenja«.

Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti sta bila skladno z obrazložitvami iz mnenja o ustreznosti ustrezno dopolnjena. Za zaključno javno posvetovanje se razgrinjata pripravljeni dopolnjeni verziji (maj 2024).

Od 16. aprila 2024, ko je bil osnutek posodobljenega NEPN (verzija 4.1) posredovan v mnenje o ustreznosti, se je slednji v sodelovanju s številnimi deležniki še nekoliko dopolnil in nekoliko skrajšal s ciljem odpraviti morebitna podvajanja aktivnosti in ukrepov ter jih poenotiti. Pri tem smo pripravljavci osnutka posodobljenega NEPN sledili priporočilu št. 11 iz osnutka okoljskega poročila. Do 22. maja 2024 je bila tako pripravljena nova verzija osnutka posodobljenega NEPN (verzija 4.2), v kateri so bile dopolnjene ali okrepljene predvsem naslednje vsebine:

 • vključen bolj ambiciozen indikativni cilj zmanjševanja TGP v sektorju kmetijstvo ter okrepitev politik in ukrepov v tem sektorju (vključno z upoštevanjem pripomb Strateškega sveta za prehrano in usmeritev MKGP),
 • dopolnjeni ukrepi na področju prometa, predvsem na področju trajnostne prometne politike,
 • dopolnjene analitične podlage (4. poglavje NEPN) in celovito dopolnjena ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov (5. poglavje),
 • posodobljeni ukrepi na področju zanesljivosti oskrbe s plini.

Čeprav gre večinoma za manjše in redakcijske spremembe oz. dopolnitve, ki krepijo politike in ukrepe NEPN ter najverjetneje prispevajo k okoljskim ciljem, izpostavljamo, da te dopolnitve še niso bile pregledane iz vidika okoljske sprejemljivosti. Vse te dopolnitve v verziji 4.2 so zato prikazane v obliki »sledi spremembam«, da so jasno razvidne. Želimo se namreč odprto in transparentno posvetovati z javnostjo glede zadnje verzije osnutka posodobitve NEPN, pri čemer jasno označujemo osnutek dodatnih dopolnitev.

Prejete pripombe

V času od 24. maja 2024 do 23. junija 2024 je potekalo zaključno posvetovanje z javnostjo glede osnutka posodobljenega celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in Okoljskega poročila za NEPN.

V okviru javne razgrnitve sta bili v mesecu juniju 2024 izvedeni dve javni predstavitvi:

V okviru javnega posvetovanja je ministrstvo prejelo preko 400 pripomb s strani 22 pripombodajalcev. Spodaj je seznam pripombodajalcev, ki so poslali svoje pripombe.

Št. Pripombodajalec Datum prejema
1 Društvo slovenski nacionalni naftno - plinski komite svetovnega naftno - plinskega sveta (SNNK-WPC) 31. 5. 2024
2 GEN energija 17. 6. in 20. 6. 2024
3 PETROL 18. 6. 2024
4 SAZU (Svet za energetiko, Svet za varovanje okolja in Svet za razvoj) 19. 6. 2024
5 Jure Vetršek 20. 6. 2024
6 HSE 20. 6. 2024
7 Plan B za Slovenijo 20. 6. 2024
8 DARS 20. 6. 2024
9 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 21. 6. 2024
10 Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) 21. 6. 2024
11 Alpacem Cement 21. 6. 2024
12 GEN-I 21. 6. 2024
13 Nuklearna elektrarna Krško 21. 6. 2024
14 Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije 22. 6. 2024
15 Danijel Levičar, Polona Faletič 23. 6. 2024
16 Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov 23. 6. 2024
17 Inženirska akademija Slovenije 23. 6. 2024
18 Zveza društev malih hidroelektrarn 23. 6. 2024
19 Odsek za reaktorsko fiziko Institut Jožef Stefan 23. 6. 2024
20 Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) 23. 6. 2024
21 Podnebni svet 24. 6. 2024
22 Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP) 24. 6. 2024

 


Nadaljnji koraki

Vse prejete pripombe bodo celovito pregledane in v največji možni meri upoštevane pri pripravi novega osnutka posodobitve NEPN (verzija 5.0) in okoljskega poročila, ki bosta nato skupaj z dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami, skladno z ZVO-2, posredovana v presojo o sprejemljivosti. Ministrstvo bo skupaj z novo verzijo posodobljenega NEPN in okoljskega poročila objavilo tudi odziv na prejete pripombe iz posvetovanja z javnostmi. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobljenega NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji.


© 2012 - 2024 Portal Energetika