Novica

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov. Solidarnostni energetski dodatek zaradi visokih cen energentov v vrednosti 150 evrov bo prejelo 710.000 upravičencev. Zakon prinaša tudi začasno oprostitev plačevanja prispevka za obnovljive vire in znižanje omrežnine na računu za elektriko ter izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina.

Mesečni strošek na računu za elektriko bo z uveljavitvijo ukrepov iz zakona za povprečno gospodinjstvo nižji za okoli 23 EUR.

S predlogom zakona se sprejemajo ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv zaradi visokih cen energentov na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev.

Za izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR za namen odprave posledic povečanja cen energentov. Upravičenci do dodatka so:

  • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 EUR ali manj,
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 EUR, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 EUR. Solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe. Solidarnosti dodatek bo prejelo skupaj 710.000 upravičencev, skupni finančni učinek ukrepa je ocenjen na 106,5 mio EUR.

Drugi ukrep je začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) za gospodinjske odjemalce in za končne odjemalce na nizki napetosti brez merjenja moči. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. Za gospodinjstva z obračunsko močjo 3 kW na merilnem mestu bo mesečni znesek računa za elektriko z vključenim DDV nižji za 2,7 EUR; z obračunsko močjo 6 kW nižji za 5,4 EUR; z obračunsko močjo 7 kW nižji za 6,3 EUR; z obračunsko močjo 10 kW pa nižji za 9,0 EUR. Za odjemalce na nizki napetosti (NN) brez merjenja moči bodo mesečni stroški zaradi neplačevanja prispevka OVE+SPTE z vključenim DDV nižji od 3,6 EUR do 167,2 EUR. Za odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči z obračunsko moč 43 kW bo mesečni znesek računa za elektriko z vključenim DDV nižji za 51,1 EUR. Zaradi začasnega neplačevanja prispevka OVE+SPTE je ocenjen izpad prilivov namenskih sredstev za podpore v letu 2022 v višini 17 mio EUR.

Tretji ukrep iz zakona se prav tako nanaša na strošek za električno energijo. Ukrep, ki bo veljal od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022, bo tarifne postavke omrežnine za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižal na nič. Ukrep prinaša znižanje postavk omrežnine za odjemalce na srednje napetostnem (SN) in nizko napetostnem (NN) nivoju. Postavka za obračunsko moč bo za odjemalce na SN nivoju nižja za od 40 % do 66 %, za odjemalce na NN nivoju pa nižja v rangu od 51 % do 82 %, odvisno od odjemne skupine. Postavke za prevzeto delovno energijo bodo za odjemalce na SN nivoju nižje za od 44 % do 73 %, za odjemalce na NN nivoju pa nižje v rangu od 78 % do 86 %, odvisno od odjemne skupine. Mesečni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca (obračunska moč 7 kW in letna poraba energije 4100 kWh) z vključenim DDV na enotarifnem merjenju bo nižji za 17,0 EUR, na dvotarifnem merjenju pa nižji za 16,5 EUR. Ta ukrep pomeni cca. 65 mio EUR manj prilivov družbi SODO d.o.o. za omrežnino za distribucijsko omrežje za pokrivanje stroškov elektrodistribucijskih podjetij v treh mesecih.

Zadnji ukrep v zakonu izenačuje pravice v zvezi s ceno in razmerjem med gospodinjskimi odjemalci zemeljskega plina in etažnimi lastniki posamičnih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svojo stanovanja ogrevajo iz skupnih kotlovnic na zemeljski plin. Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu. Ukrep bo naknadno sistematično urejen v novem, dopolnjenem zakonu, zato je v interventnem zakonu predvidena časovna veljavnost od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023, tako da je zajeta tudi naslednja kurilna sezona.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika