Novica

Zamejitev cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v kurilni sezoni 2024

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina za ranljive skupine odjemalcev. Uredba se uporablja od 1. januarja 2024 do predvidenega izteka kurilne sezone 30. aprila 2024.

Zakon o kontroli cen v 8. členu določa, da lahko vlada z uredbo v določenih primerih določi ustrezne ukrepe kontrole cen.

Trenutno so cene zemeljskega plina na avstrijskem vozlišču CEGH, kjer kupujemo večino plina okoli 45 EUR/MWh, kar še vedno predstavlja dvakrat več glede na dolgoletno povprečje, ki je bilo okoli 20 EUR/MWh. Po zaključku izredne regulacije cen in sedanji visoki ceni zemeljskega plina bi zaradi nujno predhodno zakupljenega portfelja dobaviteljev lahko prišlo do bistvene podražitve plina za gospodinjske odjemalce. Iz tega razloga je potreben poseg države na trg za gospodinjske odjemalce, saj bi sicer bila cena plina previsoka glede na cene na terminskih trgih. Napovedi glede razmer pri oskrbi s plinom so resne, zato je bila sprejeta odločitev, da se ranljivim skupinam odjemalcem zagotovi stabilne cene zemeljskega plina za kurilno sezono do konca aprila 2024.

Uredba omejuje najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za naslednje upravičene skupine odjemalcev:

  • gospodinjske odjemalce;
  • končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (skupni gospodinjski odjemalec),
  • izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov,
  • druge proizvajalce toplote (distributerji toplote) za plin za proizvodnjo toplote za oskrbo gospodinjstev.

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina za oskrbo odjemalcev znaša 0,0599 evra/kWh (brez vključenega DDV).

Uredba se uporablja tudi za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom v skladu z 18.a in 80.b členom Zakona o oskrbi s plini.

Dobavitelji, ki od uveljavitve uredbe dobavljajo zemeljski plin tem skupinam odjemalcem, ne smejo prenehati z dobavo tem odjemalcem.

Ukrep regulacije cen velja za obdobje od 1. januarja 2024 do 30. aprila 2024.

Prihranki za odjemalce

Končni mesečni računi za povprečno gospodinjstvo (letna poraba 9860 kWh) bodo z uveljavitvijo ukrepa regulacije v januarju 2024 glede na trenutni znesek položnice nižji za okoli 13 % oz. 12,30 EUR.

Podrobnejše informacije

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika