Novica

Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji dala soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je svet Agencije za energijo sprejel na 28. dopisni seji dne 26.05.2014.

S tem aktom se določajo vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE + SPTE), ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote.

Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je različna in odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju. Končnemu odjemalcu se zaračuna kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja.

 


Za dobavljena fosilna goriva in daljinsko toploto se prispevek obračuna končnim odjemalcem na MWh dobavljene energije in se zaračuna kot posebna postavka na računu za dobavo goriva. Za fosilna goriva, ki se ne prodajajo v enotah, izraženih v MWh, se za določitev vrednosti prispevka na prodajno enoto fosilnega goriva uporabijo energijske vrednosti fosilnih goriv, ki se upoštevajo pri pripravi uradnih statističnih podatkov. Obremenitev končnih odjemalcev s prispevkom je odvisna od ocene potrebnega letnega obsega sredstev za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom za naslednje koledarsko leto, in od načrta za delovanje podporne sheme, ki ga vsako leto sprejme Vlada RS. Oceno potrebne višine sredstev pripravita v obliki poročila in načrta Center za podpore in agencija. 

 

Povezani dokumenti:


Vir: MzIP


© 2012 - 2023 Portal Energetika