Navodilo za obračunavanje prispevkov OVE za fosilna goriva in daljinsko toploto

Akt Agencije za energijo o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 38/14) (Akt o višini prispevkov) določa, da morajo končni odjemalci daljinske toplote in fosilnih goriv prispevke plačevati ob nabavi od 01.06.2014 dalje.

Na računu je višina prispevka lahko izražena v enotah, ki so za posamezno vrsto energije oziroma goriva običajno navedene na računu, potrebno je le upoštevati določbo 4. člena akta Agencije, da je do naslednje spremembe akta prispevek od porabe fosilnih goriv in daljinske toplote 0,99627 EUR/MWh.

V drugem odstavku 15. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 36/14) (Uredba o prispevkih) je določeno, da so dolžni dobavitelji naftnih derivatov, katerih cene  se oblikujejo na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov upoštevati uvedbo in mesečne spremembe prispevkov na te derivate ob vsakokratni prvi spremembi cen naftnih derivatov v skladu s predpisom o oblikovanju cen naftnih derivatov. Prispevki pri prodaji teh naftnih derivatov se morajo začeti torej obračunavati po prvi spremembi maloprodajnih cen po uveljavitvi akta o višini prispevkov, za bencin in dizel pa vsak naslednji mesec ne že takoj na prvi dan v mesecu, pač pa zopet ob prvi spremembi maloprodajnih cen na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov.

Izjeme, za katere se prispevek ne obračunava:

  • Prispevek se ne obračunava za energijo in gorivo, ki ju dobavitelji prodajo trgovcem za nadaljnjo prodajo oziroma dobaviteljem končnim odjemalcem.  Le-ti prispevek oziroma dodatek obračunajo pri prodaji energije oziroma goriv končnim odjemalcem. Odjemalci, ki vso ali del energije oziroma goriva porabijo za nadaljnjo prodajo, to dobavitelju dokažejo z izjavo o količini energije oziroma goriva, ki ga kupujejo za nadaljnjo prodajo.
  • Prispevek se ne obračuna za goriva, ki se porabijo v sektorju pretvorbe energije za proizvodnjo elektrike in toplote za nadaljnjo prodajo končnim odjemalcem, saj to ni končna poraba. Prispevek bo v takih primerih obračunan ob prodaji elektrike in daljinske toplote. Prispevek se obračunava le za energente za končno rabo in ne za proizvodnjo elektrike in toplote v SPTE proizvodnih napravah, ki ni namenjena lastni rabi.  Količina goriv, ki se porabi v sektorju pretvorbe energije je taka, kot izhaja iz poročil SURS.  Končni odjemalci goriva za proizvodnjo toplote in elektrike dobavitelju namen rabe goriva dokažejo z izjavo, v kateri navedejo količino goriva, ki se uporabi za proizvodnjo toplote in  elektrike za prodajo.
  • Prispevek se ne obračunava za končno energijo oziroma gorivo, ki je uporabljeno za neenergetsko rabo. Dobavitelji goriv končnim odjemalcem ne vedo, za kakšne namene le-ti porabljajo gorivo. Končni odjemalci Statističnemu uradu RS (v nadaljevanju SURS) enkrat letno poročajo, kakšno količino posameznih goriv so porabili za neenergetsko rabo. Končni odjemalci, ki vse ali del goriva porabijo za neenergetsko rabo, to dobavitelju dokažejo z izjavo, v kateri navedejo količino goriva, ki se uporabi za neenergetsko rabo. Ta količina mora biti v opazovanem obdobju enaka kot izhaja iz poročila, ki ga pošiljajo SURS.

Dobavitelji goriv, katerih kupci predložijo izjavo o namenu porabe goriva, zaradi katere prispevka ni potrebno obračunati, hranijo originale prejetih izjav. Količine goriv, za katere ni bil obračunan prispevek, morajo zavezanci za obračunavanje in nakazovanje prispevkov poročati v okviru letnega poročila Centru za podpore o dejanskih količinah dobavljenih energentov.

Povezani dokumenti:

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika