Novica

Dopolnjena Nacionalna strategija za izstop iz premoga in okoljsko poročilo

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj z obema konzorcijema, ki sodelujeta pri pripravi Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) ter izvedbi njene celovite presoje vplivov na okolje, pregledalo pripombe iz javne obravnave, pripravilo odgovore in jih v čim večji meri upoštevalo pri dopolnitvi Strategije. Ta je bila skupaj z okoljskim poročilom in vsemi prilogami poslana na Ministrstvo za okolje in prostor v odločitev o sprejemljivosti.

Zahvaljujemo se vsem deležnikom, ki so prispevali pripombe in mnenja v času javne razgrnitve in javne obravnave.

Med 15. marcem in 15. aprilom 2021 je v skladu s 43. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) potekala javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Strategije in okoljskega poročila, z namenom javnosti omogočiti seznanitev s dopolnjenim osnutkom Strategije in okoljskim poročilom ter predložitev pripomb in mnenj. V času javne razgrnitve in javne obravnave je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) prejelo pripombe in mnenja na dopolnjeni osnutek Strategije in okoljsko poročilo, ki so bile 21. aprila 2021 objavljene na spletni podstrani Javna razgrnitev in javna obravnava.

Skladno s 46. členom ZVO-1 je MZI po koncu javne razgrnitve in javne obravnave, skupaj z obema konzorcijema, ki sodelujeta pri pripravi Strategije in okoljskega poročila, pregledal vse prejete pripombe in mnenja, in jih v čim večji meri upošteval pri novi dopolnitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila. Pri tem so bile ustrezno upoštevane odločitve medresorske delovne skupine Vlade RS (na visoki ravni), ki je odgovorna za sprejetje ključnih odločitev in v kateri sodelujejo predstavniki MZI, MOP, MF, MGRT, SVRK in MDDSZ. Na vse pripombe in mnenja, ki so bile dane neposredno na posamezne dele osnutka Strategije in okoljsko poročilo, so bili pripravljeni odgovori, kaj je bilo upoštevano oz. kaj ne, ter zakaj.

Dopolnjena strategija in okoljsko poročilo sta skupaj z odgovori na prejete pripombe objavljena na spletni strani Dopolnitev Strategije in okoljskega poročila po javni obravnavi.

20. maja 2021 je MZI, skladno s 1. odstavkom 46. člena ZVO-1, na MOP posredoval dopolnjeno Strategijo in okoljsko poročilo z vsemi prilogami v odločitev o sprejemljivosti.

Vse informacije glede priprave Strategije in njene CPVO ter vsi dokumenti so dostopni na spletni platformi Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Naslednji koraki
Skladno z ZVO-1 (46. člen) je MOP dolžno v 30 dneh od prejema Strategije izdati odločbo, s katero potrdi njeno sprejemljivost, če presodi, da so vplivi izvedbe Strategije na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe Strategije na okolje niso sprejemljivi. Po potrditvi sprejemljivosti Strategije s strani MOP bo le-ta predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika