Dopolnitev Strategije in okoljskega poročila po javni obravnavi

Med 15. marcem in 15. aprilom 2021 je potekala javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Strategije in okoljskega poročila, v skladu s 43. členom ZVO, z namenom javnosti omogočiti seznanitev s dopolnjenim osnutkom Strategije in okoljskim poročilom ter predložitev pripomb in mnenj. V času javne razgrnitve in javne obravnave je MZI prejel pripombe in mnenja na dopolnjeni osnutek Strategije in okoljsko poročilo, ki so bile 21. aprila objavljene na spletni podstrani Javna razgrnitev in javna obravnava.

Skladno s 46. členom ZVO je MZI po koncu javne razgrnitve in javne obravnave, skupaj z obema konzorcijema, ki sodelujeta pri pripravi Strategije in okoljskega poročila, pregledal vse prejete pripombe in mnenja, in jih v čim večji meri upošteval pri novi dopolnitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila. Pri tem so bile ustrezno upoštevane odločitve medresorske delovne skupine Vlade RS (na visoki ravni), ki je odgovorna za sprejetje ključnih odločitev in v kateri sodelujejo predstavniki MZI, MOP, MF, MGRT, SVRK in MDDSZ. Na vse pripombe in mnenja, ki so bile dane neposredno na posamezne dele osnutka Strategije in okoljsko poročilo, so bili pripravljeni tudi odgovori, kaj je bilo upoštevano oz. kaj ni bilo upoštevano, in zakaj.


20. maja 2021 je MZI, skladno s 1. odstavkom 46. člena ZVO-1, na MOP posredoval:


Odločitev MOP o sprejemljivosti strategije

Ministrstvo za okolje in prostor je 15. junija 2021 izdalo odločbo št. 35409-3/2020-2550-86, s katero je potrdilo sprejemljivost Strategije, saj je presodilo, da so »vplivi izvedbe plana/programa na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni strategiji«.


Naslednji koraki

S potrditvijo sprejemljivosti Strategije s strani Ministrstva za okolje in prostor se je uspešno zaključil postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Strategija bo predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem čim hitrejšega sprejema v luči začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU.


© 2012 - 2023 Portal Energetika