Novica

Finančne spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad v okviru večletnega projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE (C4C) nadaljuje z nepovratnimi finančnimi spodbudami za pilotne projekte celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, ki bodo sofinancirani s strani podjetij za energetske storitve ali s kreditom v breme rezervnega sklada.

Eko sklad kot partner sodeluje pri projektu LIFE-IP-CARE4CLIMATE (C4C), ki je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Namen je razviti nov finančni inštrument, ki bo preko pilotnih projektov omogočil večji obseg celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb, sofinanciranih z novima finančnima instrumentoma.

Javni razpis LIFE IP-2024-1 etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponuja financiranje celovite prenove stavbe s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva. Etažni lastniki pogodbenika prosto izberejo na trgu podjetij za energetske storitve. Dodelitev nepovratne finančne spodbude je mogoča, če bo vsaj 30% upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Višina nepovratne finančne spodbude za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 60% upravičenih stroškov naložbe. Na razpisu, čigar skupna višina nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, je na voljo širok nabor ukrepov celovite prenove stavbe.

Predmet javnega razpisa LIFE IP-2024-2 so finančne spodbude v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude ali samo kredita, razen izjem, ni mogoča. Višina nepovratne finančne spodbude za posamezni ukrep energijske prenove stavbe znaša do 60% upravičenih stroškov naložbe. Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 20% upravičenih stroškov. Letna obrestna mera za kredite je fiksna 0% z odplačilno dobo od 2 do 10 let. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, sredstev za kredite 500.000 EUR in sredstev za subvencionirano obrestno mero 50.000 EUR.

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po obeh javnih razpisih, mora imeti:

  • vsaj 9 različnih etažnih lastnikov, pri čemer mora biti več kot polovica vseh etažnih lastnikov stavbe fizičnih oseb,
  • vsaj 9 posameznih delov, pri čemer mora biti namembnost več kot polovice površine stavbe stanovanjska.

Sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika