Seznam ponudnikov energetskih storitev – model pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije

Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) v točki (c) 1. odstavka 18. člena, določa, da države članice spodbujajo trg energetskih storitev in dostop za mala in srednje velika podjetja (MSP) do tega trga, tako da objavljajo in redno posodabljajo seznam razpoložljivih ponudnikov energetskih storitev.

Na ministrstvu, pristojnem za energijo, objavljamo seznam ponudnikov energetskih storitev, ki že izvajajo storitve energetskega pogodbeništva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (posodobitev november 2018):


Umestitev na seznam

Na seznam se lahko umestijo vsi ponudniki energetskih storitev, ki so že uspešno izvedli investicijske ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije in izvajajo storitev energetskega pogodbeništva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Seznam se redno posodablja, pri čemer morajo zainteresirani ponudniki energetskih storitev kot pogoj za umestitev na  seznam predložiti izpolnjen obrazec Prijava in ustrezno dokazilo, tj. predložitev referenčnega dela z ustrezno izpolnjenim obrazcem Referenčno potrdilo, iz katerega je razvidno, da ponudnik energetskih storitev tovrstne storitve že izvaja.

Ustrezno izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca pošljite v elektronski obliki na e-naslov gp.mziping@govpong.si s pripisom: Vloga za vključitev v seznam ponudnikov energetskih storitev, št. zadeve 360-174/2018.

Slika: Energetsko pogodbeništvo – model pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije

Vir: Transparense.eu

© 2012 - 2024 Portal Energetika