Novica

Izveden posvet z občinami glede posodobitve NEPN in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije 18. aprila 2024 izvedlo drugi posvet glede posodobitve NEPN in okoljskega poročila. Udeležilo se ga je približno 40 predstavnikov občin in javnih podjetij.

Foto: MOPE

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) tekom postopka posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) vodi podnebni in energetski dialog, ki vključuje usklajevanje stališč in ukrepov z mestnimi in drugimi občinami.

Izvajanje podnebnih in energetskih ukrepov pomembno vpliva na delovanje občin, hkrati pa bo doseganje evropskih in državnih podnebnih ciljev v veliki meri odvisno od sodelovanja mest.

Drugi posvet glede posodobitve NEPN, ki je potekal v prostorih Mestne občine Ljubljana in po spletu, je bil namenjen odločevalcem iz mestnih občin, drugih občin in združenja občin. Poudarek posveta je bil na vsebinah in ukrepih iz posodobljenega NEPN, ki najbolj zadeva mesta.

Predstavniki MOPE, konzorcija za pripravo NEPN in konzorcija za pripravo celovite presojo vplivov na okolje NEPN so uvodoma predstavili proces poteka priprave osnutka posodobitve NEPN, ključne vsebinske poudarke, pripravo okoljskega poročila ter tri področja NEPN, kjer je sodelovanje občin še posebej pomembno – obnovljivi viri energije, učinkovita rabe energije in promet. V podporo projektom iz  teh področij so bile predstavljene finančne spodbude, ki se že izvajajo oziroma bodo v kratkem razpisane.

V razpravi so bila izpostavljena vprašanja finančnih virov, zmogljivosti občin za izvedbo projektov, izzivov načrtovanja v času hitrih sprememb in pogostih kriz, regulatorno okolje in pričakovanja občin do države. Pripravljavci NEPN so se zavezali k nadaljnjem vključevanju mestnih in drugih občin v proces posodobitve NEPN. MOPE vabi vse deležnike k podajanju pripomb na vsebino NEPN in predvidene ukrepe.

Predstavljena gradiva iz posveta so objavljena na spletni podstrani NEPN - Dialog z lokalnimi organi.

Prihodnje aktivnosti

Ministrstvo je v aprilu 2024 ponovno dopolnilo osnutek okoljskega poročila in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja ter osnutek posodobitve NEPN. V primeru prejema pozitivnega mnenja o ustreznosti okoljskega poročila se bo predvidoma maja 2024 začela javna obravnavo vseh gradiv. Vse deležnike vljudno vabimo k sodelovanju!

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika