Dialog s posameznimi deležniki

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter konzorcij institucij pod vodstvom Inštituta »Jožef Stefan« (konzorcij NEPN) si prizadevata poleg širšega sodelovanja s splošno in strokovno javnostjo, ki je bilo zasnovano pred začetkom procesa priprave posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) (PODNEBNI IN ENERGETSKI DIALOG NA VEČ RAVNEH), oblikovati in voditi ciljni dialog tudi s posameznimi deležniki, skladno s členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999.

Slednja navaja, da »vsaka država članica v skladu z nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in energetski dialog na več ravneh, v katerem bodo lokalni organi, organizacije civilne družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in druge zadevne zainteresirane strani ter širša javnost lahko dejavno sodelovali in razpravljali o različnih – tudi dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za energetsko in podnebno politiko, in ocenili napredek, razen če že ima strukturo, ki služi istemu namenu. V okviru takšnega dialoga se lahko razpravlja o celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih.«


1. Poslovna skupnost

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999, ki navaja, da države vzpostavijo podnebni in energetski dialog na več ravneh, si MOPE in konzorcij NEPN aktivno prizadevata za sodelovanje s poslovno skupnostjo, še posebej z Gospodarsko zbornico Slovenije, ki predstavlja največjo, najmočnejšo in najvplivnejšo povezavo gospodarstva v Sloveniji. Tako so bile tekom priprave osnutka posodobitve NEPN izvedene naslednje spodaj navedene aktivnosti.

Razprava o scenarijih in osnutku ciljev posodobljenega NEPN (maj 2023)

8. maja 2023 so se minister MOPE, mag. Bojan Kumer, državna sekretarka MOPE, mag. Tina Seršen in državni sekretar MOPE, Uroš Vajgl, skupaj s sodelavci MOPE in partnerji konzorcija NEPN, udeležili srečanja 10. srečanja Strateškega sveta za energetski prehod pri GZS (SSEP), ki je bilo namenjeno prenovi NEPN. Na srečanju so predstavniki GZS, društva Consensus, Mladih za podnebno pravičnost,  Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) predstavili svoje pripombe in predloge glede prenove NEPN. V razpravi, ki je sledila, so minister MOPE, državna sekretarja MOPE in predstavniki konzorcija NEPN predstavili namen prenove NEPN in pojasnili, kateri podani predlogi in na kakšen način bodo upoštevani pri prenovi NEPN. Junija 2023 je MOPE tudi pisno odgovoril na prejete pisne pripombe GZS ter slednjo povabil k nadaljnjemu sodelovanju pri usklajevanju posodobitve ukrepov NEPN.

Razprava o osnutku politik in ukrepov posodobljenega NEPN (oktober 2023)

Na podlagi pobude MOPE glede nadaljnjega sodelovanja pripravljavcev posodobitve NEPN s predstavniki gospodarstva, še posebej GZS, je slednja usklajeno z MOPE organizirala 11. razširjeno sejo Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala v petek, 22. septembra 2023. Seja je bila namenjena predstavitvi in razpravi o osnutku posodobitve ukrepov NEPN na področju gospodarstva. Na njej so sodelovali minister MOPE, mag. Bojan Kumer, državna sekretarka MOPE, mag. Tina Seršen, sodelavci MOPE in predstavniki konzorcija NEPN. Med drugim so predstavniki GZS predstavili rezultate ankete GZS o izvajanju zelenega prehoda v industriji, predstavniki konzorcija NEPN pa osnutek posodobitve ukrepov na področju gospodarstva. Sledila je razprava, v kateri so bila izmenjana mnenja glede prenove ukrepov NEPN na področju gospodarstva. Dogovorjeno je bilo, da bo GZS pripravila tudi pisne predloge, ki jih je MOPE prejel v začetku oktobra 2023. Vse prejete pripombe so pripravljavci osnutka posodobitve NEPN skrbno pregledali in jih poskusili celovito in v čim večji meri upoštevati pri posodobitvi osnutka prenove ukrepov NEPN na področju gospodarstva. MOPE je pripravil pisni odgovor decembra 2023 in GZS povabil k nadaljnjemu sodelovanju pri prenovi NEPN.

Razprava na GZS v okviru 12. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod (januar 2024)

17. januarja 2024 so se minister mag. Bojan Kumer in predstavniki konzorcija NEPN udeležili 12. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala v organizaciji GZS. Seja je bila namenjena predstaviti analize potencialov industrije za razogljičenje in zeleni prehod, s poudarkom na energetsko intenzivni industriji. Po uvodnih predstavitvah so udeleženci v razpravi izpostavili izzive, s katerimi se sooča predelovalna in energetsko intenzivna industrija na poti zelenega prehoda kot tudi priložnosti, ki iz tega izhajajo. Predstavniki konzorcija NEPN in ministrstva so izpostavili, da je priprava NEPN ena izmed prioritet ministrstva v prvi polovici letošnjega leta. Večina podanih predlogov gospodarstva je že vključenih v osnutek NEPN, nadaljnja priložnost za sodelovanje in predloge deležnikov pa bo že marca oziroma aprila, v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN in okoljskega poročila. Deležniki so se dogovorili, da s konstruktivnim dialogom nadaljujejo ob naslednji priložnosti, ki bo na javni razpravi z naslovom »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo« v organizaciji Državnega sveta RS in GZS, dne 26. 1. 2024, v Državnem svetu RS, ki se ga bodo udeležili tudi predstavniki konzorcija NEPN.

Razprava na GZS v okviru 13. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod (maj 2024)

16. maja 2024 so se državna sekretarka mag. Tina Seršen, predstavniki ministrstva in konzorcija NEPN udeležili 13. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala v organizaciji GZS. Seja je bila namenjena predstavitvi ocen učinkov predvidenih scenarijev ter načrtovanih politik in ukrepov posodobitve NEPN. Po uvodnih nagovorih ter predstavitvi trenutnega stanja predloga posodobitve ter ocene učinkov scenarijev, politik in ukrepov, ki jih predvideva osnutek posodobljenega NEPN s strani predstavnika ministrstva in konzorcija NEPN, so bila v razpravi naslovljena odprta vprašanja, ki so jih GZS in člani strateškega sveta izpostavili v zvezi s predstavljeno oceno učinkov, ocenjenimi potrebnimi investicijami v industriji in gospodarstvu za zagotavljanje zelenega prehoda ter zagotavljanjem zanesljive oskrbe domače industrije, pri čemer so se udeleženci strinjali o ključnem pomenu hidro energije in ohranjanju možnosti njenega nadaljnjega razvoja.

Udeleženci so se ob zaključku razprave strinjali, da sta se dialog in komunikacija med deležniki v času od priprave prvega NEPN bistveno izboljšala. Predstavniki MOPE so udeležence povabili k podaji njihovih predlogov in pripomb na dokument tekom zadnjega javnega posvetovanja, ki bo trajalo 30 dni.


2. Lokalni organi

Lokalni organi in lokalne skupnosti so bili že začetka procesa priprave NEPN 2020 prepoznani kot izjemno pomemben deležnik. Če so se pri pripravi NEPN 2020 vključevali v podnebni in energetski dialog predvsem sporadično in posamično, je za MOPE izjemno pomembno, da smo uspeli v procesu priprave osnutka posodobljenega NEPN vzpostaviti aktivno sodelovanje z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS), interesnim združenjem slovenskih mestnih občin, ki zastopa njihove interese na državni in mednarodni ravni. Tako so bile tekom priprave osnutka posodobitve NEPN izvedene naslednje spodaj navedene aktivnosti. 

Skupni posvet glede osnutka prenove ciljev NEPN (junij 2023)

14. junija 2023 sta ZMOS in MOPE skupaj pripravila in izvedla posvet glede posodobitve NEPN in vloge občin, na katerem so sodelovali predstavniki ZMOS, MOPE in predstavnik urada Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo. Posvet je bil namenjen seznanitvi s celotnim procesom priprave osnutka posodobitve NEPN, predstavitvi prvega osnutka posodobitve NEPN in predstavitvi pogledov mestnih občin ter izmenjavi pogledov in stališč. Na posvetu je bilo dogovorjeno, da bosta ZMOS in MOPE aktivno sodelovala pri pripravi osnutka posodobitve NEPN. 

Predlogi ZMOS glede posodobitve ukrepov NEPN (poleti in jeseni 2023)

Julija 2022 je ZMOS pripravil pisne pripombe in predloge glede posodobitve ukrepov NEPN, glede katerih so se predstavniki ZMOS, MOPE in konzorcija NEPN oktobra 2023 srečali na internem srečanju, kjer so predstavniki MOPE in konzorcija NEPN podali pojasnila glede dela predlogov, tj. kako in kje so jih upoštevali v procesu priprave osnutka posodobitve ukrepov NEPN. Na del predlogov je bil pripravljen naknadni pisni odgovor, ki je bil poslan ZMOS v decembru 2023 skupaj s povabilom k nadaljnjemu sodelovanju pri procesu posodobitve NEPN.

Drugi skupni posvet z ZMOS glede posodobitve NEPN (april 2024)

18. aprila 2024 sta MOPE in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) izvedla drugi posvet glede posodobitve NEPN, s poudarkom na vsebinah in ukrepih, ki najbolj zadevajo mesta. Udeležilo se ga je približno 40 predstavnikov občin, javnih podjetij, MOPE in pripravljavcev NEPN.

Predstavniki MOPE, konzorcija, ki pripravlja NEPN, in konzorcija, ki pripravlja celovito presojo vplivov na okolje NEPN so uvodoma predstavili proces poteka priprave osnutka posodobitve NEPN, ključne vsebinske poudarke, pripravo okoljskega poročila ter tri področja NEPN, kjer je sodelovanje občin še posebej pomembno – obnovljivi viri energije, učinkovita rabe energije, promet. Predstavljene so bile tudi finančne spodbude, ki se že izvajajo ali pa bodo šele razpisane, v podporo projektom s teh področij.

Predstavljena gradiva:


3. Mladi

Skupina mladih je bila že v času priprave NEPN 2020 prepoznana kot ena ključnih skupin in neposredno vabljena k ciljnemu sodelovanju. Pripravljavce osnutka posodobitve NEPN zelo veseli, da so se začeli mladi postopoma in v različnih oblikah vedno odločneje vključevati v proces priprave NEPN 2020 in predvsem proces priprave osnutka posodobljenega NEPN. Pri tem sta bili sprva aktivni (le) skupini Mladi za podnebno pravičnost in Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS), ki sta se vključevali v ciljne strokovne posvete, ki so bili izvedeni jeseni 2022 in spomladi 2023, in podajali pisne pripombe v okviru posvetovanj z javnostjo (jeseni 2022 in spomladi 2023), v nadaljevanju pa so se jim pridružile še druge skupine mladih. 

Energetski forum mladih

Že spomladi 2023 je minister MOPE, mag. Bojan Kumer, podprl idejo priprave in izvedbe energetskega foruma mladih, jeseni 2023 pa so se državna sekretarka MOPE, mag. Tina Seršen, in sodelavci MOPE aktivno udeležili Mladinskega energetskega foruma, ki ga je organiziral Mladinski svet Slovenije, in ki je potekal 14. novembra 2023 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (novica: Mladi, energija in podnebje). MOPE bo še naprej podpiral in spodbujal vključevanje mladih v pripravo osnutka posodobljenega NEPN.


4. Organizacije civilne družbe in drugi zainteresirani deležniki

(v pripravi)


5. Državni zbor in Državni svet

Posvet glede posodobitve NEPN v Državnem svetu (november 2023)

V dvorani Državnega sveta je 13. novembra 2023 potekal strokovni posvet »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva«, ki sta ga v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) organizirala CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo in Državni svet Republike Slovenije. Sodelujoči na posvetu so poudarili, da ciljev zelenega prehoda ne bo mogoče doseči brez aktivnega sodelovanja gospodarstva. Pri posodabljanju NEPN bo potrebno v čim večji meri izkoristi znanje, izkušnje in ambicije gospodarstva pri premagovanju izzivov na poti do podnebne nevtralnosti.

Predstavniki MOPE in Konzorcija institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan (IJS), ki MOPE nudi strokovno in tehnično podporo pri pripravi osnutka posodobitve NEPN, so na posvetu predstavili potek in stanje pri posodobitvi NEPN ter osnutek prenove politik in ukrepov NEPN v sektorjih prometa, krožnega gospodarstva in stavb.

Pripravljavci osnutka posodobitve NEPN so že med samim potekom razprave v Državne svetu zabeležili številne pripombe in predloge razpravljavcev. Te so bile skrbno proučene in bile tudi v čim večji meri upoštevane že pri pripravi 3. verzije osnutka posodobitve NEPN (verzija 1. december 2023), ki je bil predložen v okoljsko presojo in je bil podlaga za pripravo prvega osnutka okoljskega poročila (verzija 15. december 2023).

Državni svet je k Zaključkom posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva« sprejel Sklep z dne 6. 12. 2023 ter ga poslal Vladi RS v proučitev in opredelitev. Na osnovi prejetega Sklepa Državnega sveta, je Vlada RS dne 27. 2. 2024 sprejela sledeče mnenje, v katerem podaja podrobnejša pojasnila k posameznim zaključkom posveta:

Sodelovanje v javni razpravi »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo« v Državnem svetu (januar 2024)

V dvorani Državnega sveta je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Državnega sveta 26. januarja 2024 potekala javna razprava »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo«, katere tema je bila doseganje elektroenergetske uvozne neodvisnosti in podnebne nevtralnosti do leta 2035 s ciljem zagotoviti zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z energijo.

V razpravi sta sodelovala tudi predstavnika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Konzorcija institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan (IJS), ki MOPE zagotavlja strokovno in tehnično podporo pri pripravi osnutka posodobitve NEPN. Predstavila sta potek in stanje pri posodobitvi NEPN ter osnutek prenovljenih politik in ukrepov NEPN.

Nadalje so bile s strani predstavnikov podjetij, vlade in ostalih udeležencev dogodka predstavljene aktivnosti podjetij v smeri zelenega prehoda, načrti Vlade glede izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne ter zaključki nedavne podnebne konference v Dubaju. Predstavitvam je sledila razprava med udeleženci javne razprave.

Državni svet je k Zaključkom javne razprave »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo« sprejel Sklep z dne 11. 3. 2024 ter ga poslal Vladi RS v proučitev in opredelitev. Na osnovi prejetega sklepa je Vlada RS dne 23. 4. 2024 sprejela sledeče mnenje, v katerem podaja podrobnejša pojasnila k posameznim zaključkom javne razprave:


© 2012 - 2024 Portal Energetika