Novica

Javna obravnava novele Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov za javno obravnavo. Pravilnik uvaja veljavnost licenc za nedoločen čas in dopolnilno usposabljanje strokovnjakov vsakih pet let.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 18. 11. 2021.

Neodvisni strokovnjaki za redne preglede klimatskih sistemov spadajo med regulirane poklice v Republiki Sloveniji.

Minister s pravilnikom predpiše programe usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne preglede klimatskih sistemov, vsebino dopolnilnega usposabljanja, podrobnejše pogoje za izvajalce usposabljanja za pridobitev licenc, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.

Trenutno veljaven Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16 in 158/20 – ZURE) je potrebno uskladiti z novimi določili, ki jih uvaja Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE (Uradni list RS, št. 158/20). Z zakonom ZURE je bila prenešena Direktiva (EU) 2018/844 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki poleg ostalega uvaja spremembe na področju rednih pregledov klimatskih sistemov in usposabljanja neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov.

S predlagano spremembo in dopolnitvami pravilnika se bodo konkretizirala določila petega odstavka 40. člena ZURE, ki opredeljujejo, da se je dolžan imetnik licence neodvisnega strokovnjaka vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega usposabljanja. Dopolnilno usposabljanje poteka po posebnem programu, ki traja najmanj štiri ure in vključuje novosti na področjih iz Priloge 1 predloga pravilnika ter ugotovitve iz izvedenih nadzorov nad izvajanjem rednih pregledov klimatskih sistemov. Po udeležbi na usposabljanju se izda potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju. Datum uspešno opravljenega dopolnilnega usposabljanja se vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov.

Spremembe pravilnika na področju usposabljanja neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov prinašajo tudi veljavnost licenc za nedoločen čas.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 18. 11. 2021.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika