Novica

Javna obravnava Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) objavilo predlog novega Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. Podzakonski akt nadgrajuje in dopolnjuje posamezne metode za izračun prihrankov energije in podaljšuje veljavnost izračunavanja posameznih metod po letu 2020.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 17. 1. 2021.

Na podlagi 12. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Ur. l. RS, št. 158/20) minster, pristojen za energijo, za izvajanje in vrednotenje ukrepov in programov za izboljšanje energetske učinkovitosti s podzakonskim aktom predpiše metode za določanje prihrankov energije in količine energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep).

Predlog pravilnika torej določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, ki se izvajajo za doseganje obveznosti 10. člena ZURE. Pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi izračun povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida (CO2).

S pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2018/2002/EU o energetski učinkovitosti.

Pravilnik vsebuje štiri priloge:

  • v Prilogi I so določene metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, ter povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2. V predlog pravilnika je vključenih 34 metod, ki so nadgrajene in dopolnjene glede na veljavni pravilnik;
  • Priloga II določa trajanje učinkov posameznih ukrepov;
  • v Prilogi III so predpisani emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov CO2;
  • Prilogi IV določa pretvorbene faktorje za izračun energijske vsebnosti goriv za končno rabo.

Nov pravilnik bo nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15, 14/17 in 158/20 – ZURE), ki je bil sprejet na podlagi Energetskega zakona (EZ-1).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 17. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika