Novica

Javna obravnava Uredbe o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki na podlagi Zakona o oskrbi z električno energijo določa merila za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev. Namen sprejetja uredbe je prispevati k kvalitetnejšemu načrtovanju in izvajanju energetske in socialne politike na področju energetske revščine in s tem pravičnejšemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo in trajnostno gospodarstvo.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 12. 9. 2022.

Na podlagi 34. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Vlada predpiše merila za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev, kot so materialna ogroženost, velik delež izdatkov za energijo od razpoložljivega dohodka, preseganje povprečnega deleža izdatkov za energijo in nizka energijska učinkovitost prostorov gospodinjstva.

Cilj Strategije Evropa 2020 je zmanjšati tveganje za energetsko revščino, zato je boj proti njej prednostna naloga Evropske unije, ki jo je potrebno podpreti na vseh ravneh. Evropska unija sicer nima skupne opredelitve pojma energetske revščine, ne skupnega kazalnika zanjo, kot tudi nima posebne skupne evropske politike, namenjene temu področju. Opredelitev obstaja samo v nekaterih državah članicah EU. Vendar Evropska direktiva zahteva, da države članice EU definirajo energetsko revščino oziroma »pojem ranljivih odjemalcev«.

Energetska revščina postaja v luči aktualnih razmer na svetovnih energetskih trgih vse večji problem tako v Sloveniji kot v drugih državah Evropske unije, zato se na ravni Evropske unije to vprašanje vse bolj izpostavlja v okviru socialne, stanovanjske, energetske in drugih politik. Med osnovne potrebe po energiji se štejejo zlasti stroški ogrevanja, priprave sanitarne vode, hlajenja, kuhanja in razsvetljave.

Po predlogu uredbe se za prag tveganja energetske revščine uporablja predpisana metodologijo, ki jo uporablja Statistični urad RS, in se izračuna kot 60 % mediane ekvivalentnega neto razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev, pri čemer se upošteva t. i. prilagojena OECD-jeva ekvivalenčna lestvica. Prag tveganja energetske revščine za posamezno gospodinjstvo se izračuna tako, da se prag tveganja revščine pomnoži s številom ekvivalentnih odraslih članov v tem gospodinjstvu.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 9. 2022. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika