Novica

Javna obravnava Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Prenovljena uredba ureja relevantne vsebine, ki se nanašajo na priglašeno podporno shemo za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE).

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 9. 11. 2021.

Z uveljavitvijo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, v nadaljevanju: ZSROVE) je Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21 – ZSROVE, v nadaljevanju: Uredba o podporah v uporabi) prenehala veljati, a se uporablja do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, ki bodo izdani na podlagi določil ZSROVE.

S predlagano prenovljeno uredbo se področje podpor v luči ZSROVE ureja na smiselno enak način, kot ga pozna že Uredba o podporah v uporabi, pri čemer nudi pravno podlago že obstoječi podporni shemi, ki je v skladu z odločitvijo Evropske komisije podaljšana do 31. 12. 2025. Ministrstvo za infrastrukturo s tem v zvezi omenja, da je že pristopilo k postopkom za pripravo nove (razširjene) podporne sheme, ki bo sčasoma nadomestila staro shemo, pri čemer bo pripravilo še ostale podzakonske akte, ki bodo nudili pravno konkretizacijo vseh relevantnih vsebin, ki so v ZSROVE vključene po novem, ter odpirajo možnost prejema podpor vsem tistim tehnologijam, ki v staro shemo doslej niso bile vključene; gre torej za proizvodnjo plinastih goriv in toplote in hladu za ogrevanje ali hlajenje na obnovljive vire energije, odvečno toploto in vodika ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv.

S predlagano uredbo se naslavlja več pomembnih dopolnitev, ki bodo prispevale k povečanju deleža OVE v rabi bruto končne energije, s čimer se je Slovenija zavezala s sprejetim NEPN.

Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodne naprave SPTE, ki hkrati predstavlja spremenljivi del ponujene cene, se v primeru njene vključitve v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisij CO2 poveča tako, da krije tudi stroške nakupa potrebnih emisijskih kuponov. Podobno velja tudi za naprave, ki so zavezane plačevati okoljsko dajatev in so torej izven sistema ETS, pri čemer pa se za vse te naprave šteje, da morajo v skladu s Smernicami Evropske komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020 dosegati ugodne okoljske učinke.

Ministrstvo za infrastrukturo je v oktobru 2020 opravilo dopustno priglasitev spremembe sheme državnih pomoči SA.41998 (2015), SA.54949 (2019): (A) podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B) podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo. Modifikacijo sheme je Evropska komisija potrdila 27. 11. 2020, glede same veljavnosti pa je bila že v letu 2019 podaljšana do 31. 12. 2025.

Ministrstvo za infrastrukturo zainteresirano javnost dodatno obvešča, da je postopek sprejema sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah v uporabi, čigar predlog je bil v javni obravnavi januarja letos, s pripravo nove predmetne uredbe ustavljen.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 9. 11. 2021.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir. MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika