Novica

Javna obravnava Zakona o energetski politiki

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon vsebinsko ureja načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

Javna obravnava zakona bo potekala do 1. 9. 2021.

Gre za zadnji področni zakon, ki se izdvaja iz obstoječega Energetskega zakona (EZ-1). Večina določb ostaja enaka določbam v trenutno veljavnem EZ-1. Bistvene spremembe, ki jih prinaša predlog novega zakona glede na obstoječi EZ-1, pa so naslednje:

 • podrobnejša ureditev prednostne rabe virov,
 • obveznosti poročanja, ki izhajajo iz celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN),
 • brisanje obveznosti priprave Energetskega koncepta Slovenije,
 • posodobitev členov, ki urejajo lokalne energetske koncepte,
 • nekatere bolj natančne ureditve postopkov nadzora agencije,
 • nekatere bolj natančne ureditve v infrastrukturnem poglavju,
 • bolj jasna opredelitev omejitve stavke pri izvajalcih GJS.

V predlaganem osnutku zakona za določanje energetske politike ni več določbe glede priprave Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Na podlagi Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov je bilo v Sloveniji potrebno sprejeti Dolgoročno podnebno strategijo in z njo uskladiti Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Strategija je potrjena v okviru Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), ki se bo v skladu z Uredbo 2018/1999/EU prenavljala vsakih 10 let z veljavnostjo za vsaj naslednjih 30 let. Sprejeta ReDPS50 v skladu z Uredbo 2018/1999/EU Priloga IV med drugim vsebuje:

 • cilje na področju emisij TGP za leto 2030, in okvirne za leti 2040 in 2050, kar neposredno vključuje celotni energetski sektor;
 • poglavje o obnovljivih virih energije, vključno z okvirnimi cilji,
 • poglavje o učinkoviti rabi energije, vključno z okvirnimi cilji,
 • poglavje o energetskem sistemu, vključno z opisi »glavnih gonil prožnosti na strani povpraševanja in porabe energije ter njihov razvoj«.

Energetski koncept Slovenije (EKS) je bil predviden v Energetskem zakonu (EZ-1) iz leta 2014 še pred sprejemom Uredbe (EU) 2018/1999. V preteklih letih ni bi sprejet, dvakrat je bil postopek sprejemanja odložen za nedoločen čas. Ker je bil namen EKS urediti vsebine, ki jih sedaj zajemata ReDPS50 in NEPN, predlagani osnutek Zakona o energetski politiki priprave EKS več ne predvideva. 

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 1. 9. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika