Novica

Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. trimesečje (junuar - marec) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta znižala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 4 %.

Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2020.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2020 znašala 143,6 EUR/MWh in je bila za 9 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2020 v primerjavi s 1. trimesečjem 2019) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 7 %. Znižanje je posledica ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so začeli veljati marca 2020.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 60,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 54,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 14 %. Omrežnina je bila toliko nižja zaradi ukrepa začasnega nezaračunavanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč za gospodinjske odjemalce v mesecu marcu 2020. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 1. trimesečju 2020 znašale 10,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja prispevka OVE+SPTE znižale za 33 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 1. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 41,8 %, delež omrežnine 30,9 %, delež dajatev v energetiki 7,2 %, delež trošarine 2,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. trimesečju 2020 znašala 106,1 EUR/MWh in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 4 %. Zaradi ukrepa oprostitve plačevanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč in prispevka OVE+SPTE za odjem na nizki napetosti brez merjenja moči, je bila v 1. tromesečju 2020 maloprodajna cena za odjemalce skupine IA (letna poraba pod 20 MWh) za 5 % nižja od cene v 4. trimesečju 2019. Za ostale skupine negospodinjskih odjemalcev se cene niso znižale.

Postavka dobava energije je v 1. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 57,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 17,4 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 5 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2020 znašale 9,1 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 3 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2020 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh.

V 1. trimesečju 2020 je delež postavke za dobavo energije znašal 66,6 %, delež omrežnine 20,1 %, delež dajatev v energetiki 10,4 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika