Novica

Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 116 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev znižala za 27 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 189 EUR/MWh, kar je 45 % več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 11 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 144 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (junuar - marec) leta 2022.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2022 znašala 116,1 EUR/MWh in je bila za 27 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2021. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2022 glede na 1. trimesečje 2021) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 24 %. Znižanje je posledica interventnih ukrepov Vlade RS za blažitev posledic visokih cen energentov, ki so veljali od 1. februarja do 30. aprila 2022.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 69,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 11 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 18,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 60 %. Omrežnina je bila v tem četrtletju toliko nižja na podlagi sprejetega interventnega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki je za vse odjemne skupine od februarja do aprila 2022 znižal tarifne postavke omrežnine na nič. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2022 znašale 5,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa oprostitve plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE na podlagi ZUOPVCE znižale za 62 %. Trošarina je v 1. trimesečju 2022 znašala 2,09 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za 31 %.

V 1. trimesečju 2022 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 59,4 %, delež omrežnine 16,1 %, delež dajatev v energetiki 4,7 %, delež trošarine 1,8 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. trimesečju 2022 znašala 188,5 EUR/MWh in je bila za 45 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2021. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 76 %.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 1. trimesečju 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 135,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za faktor 2,5. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 7,6 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja omrežnine na podlagi ZUOPVCE znižala za 60 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2022 znašale 9,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 11 %. Z ukrepom iz ZUOPVCE je bila odjemalcem na nizki napetosti brez merjenja moči (statistični skupini IA in IB) omogočena oprostitev plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE od februarja do aprila 2022. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2022 zaračunana trošarina v višini 1,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 37 % manj kot leto pred tem, kar je posledica znižanih trošarin na električno energijo od februrja 2022.

V 1. trimesečju 2022 je delež postavke za dobavo energije znašal 87,9 %, delež omrežnine 4,9 %, delež dajatev v energetiki 6,2 %, delež trošarine pa 1,1 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika