Novica

Objavljena četrta verzija osnutka posodobitve NEPN in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Januarja in februarja 2024 sta bili pripravljeni novi verziji Osnutka posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024) in Dopolnjeni osnutek okoljskega poročila. Dokumenta sta bila skupaj z vsemi ostalimi gradivi poslana v mnenje o ustreznosti.

15. decembra 2023 je bil na Sektor za okoljske presoje poslan Tretji osnutek posodobitve NEPN, skupaj z osnutkom okoljskega poročila, Dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami. Dne 9. in 10. januarja 2024 sta v organizaciji Direktorata za energijo in konzorcija CPVO potekala posveta na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, kjer je bil najprej predstavljen osnutek okoljskega poročila, nato je sledila razprava o osnutku okoljskega poročila med izvajalci priprave okoljskega poročila in udeleženci posvetov (novica). V mesecu januarju 2024 smo prejeli tudi pisna mnenja in pripombe ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

V januarju in februarju 2024 je potekalo intenzivno delo na prenovi osnutka posodobitve NEPN in njegovega okoljskega poročila. Pri tem so pripravljavci obeh dokumentov vsa prejeta mnenja ministrstev in organizacij o vsebinjenju in okoljskem poročilu ter vsa prejeta stališča oziroma izjave nevladnih organizacij s statusom stranskih udeležencev v postopku CPVO:

  1. skrbno preučili,
  2. pripravili dopolnitve plana (osnutka posodobitve NEPN) z dodatnimi in s podrobnejšimi informacijami, pri čemer je bila nova verzija posodobitve NEPN poimenovana »Osnutek posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024)«,
  3. pripravili dopolnitve osnutka okoljskega poročila z dodatnimi in s podrobnejšimi informacijami, pri čemer so ga izdelovalci poimenovali »Dopolnitev osnutka okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE, februar 2024«.

Vsi dokumenti so bili posredovani Sektorju MOPE za okoljske presoje v mnenje o ustreznosti.

Vsa gradiva so objavljena na Portalu Energetika na spletni podstrani Četrti predlog posodobitve NEPN (spomladi 2024).

Naslednji koraki

Sektor MOPE za okoljske presoje je skladno z ZVO-2 dolžen najkasneje v 30 dneh od prejema gradiv pripraviti pisno mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. V primeru prejema pozitivnega mnenja o ustreznosti okoljskega poročila bo sledila, skladno z ZVO-2, javna razgrnitev vseh dokumentov in posvetovanje z javnostjo (30 dni) ter medresorsko usklajevanje. Po zaključku javnega posvetovanja bodo vse pripombe in predlogi skrbno pregledani in v čim večji meri upoštevani, pri čemer bodo pripravljeni odgovori na pripombe in tudi nova verzija osnutka posodobitve NEPN. Ta bo po zaključku CPVO predložena v obravnavo in sprejem na Vladi RS ter bo nato predložena Evropski komisiji.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika