Novica

Po treh četrtletjih 2015 izplačanih 111,7 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3915 proizvodnih enot s skupno močjo 428 MW je v obdobju januar-september 2015 znašala 712,1 GWh, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2014. Izplačano je bilo za 10,3 mio EUR oziroma za 10 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2014.

V devetih mesecih leta 2015 je v podporno shemo vstopilo 141 novih elektrarn, od tega 100 SPTE naprav na fosilna goriva.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore pri družbi Borzen, d. o. o. je podporna shema na dan 30. 9. 2015 obsegala 3915 enot s skupno nazivno močjo 428 MW.


V obdobju januar - september 2015 je v podporno shemo vstopilo 141 novih elektrarn s skupno nazivno močjo 16,9 MW. Od tega je bilo 100 SPTE naprav na fosilna goriva s skupno močjo 14,1 MW ter 15 elektrarn na lesno biomaso s skupno močjo 1,6 MW.

Trend višanja izplačil podpor se nadaljuje tudi v prvih devetih mesecih leta 2015, saj je skupna količina proizvedene električne energije večja za 4 % glede na enako obodbje leta 2014, izplačanih pa je bilo za 10 % več podpor. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - september 2015 je znašala 156,9 EUR/MWh in je bila za 6 % večja kot v enakem obdobju leta 2014.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2015 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 5,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 90,3 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 58,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 229,6 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 12,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 90,6 GWh,
  • elektrarne na biomaso ................................................ 11,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 81,8 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 21,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 213,0 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,26 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,1 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,8 GWh.

V primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2014 ni opaziti izrazitega porasta ali padca deležev proizvodnje ali izplačil. Razlika v razporeditvi proizvodnje je v devetih mesecih 2015 razvidna pri hidroelektrarnah in SPTE napravah na fosilna goriva. Strukurni delež proizvodnje hidroelektrarn je v obdobju 1-9 2015 zaradi slabše hidrologije manjši za 6 odstotnih točk, delež proizvodnje iz SPTE naprav na fosilna goriva pa višji za 4 odstotne točke glede na primerljivo obdobje leta 2014.


V obdobju 1-9 2015 so izplačila za proizvodnjo električne energije iz hidroelektrn predstavljala 4,9 % vseh izplačanih podpor, kar je skoraj 3 odstotne točke manj kot v enakem obodbju leta 2014. Nižji je tudi delež podpor za sončne elektrarne, ki je v obdobju 1-9 2015 znašal 52,5 %, kar je 0,6 odstotne točke manj kot v obdobju 1-9 2014. Nasprotno se je povišal delež proizvodnje iz SPTE naprav na fosilna goriva, ki je v obdobju devetih mesecev leta 2015 znašal 19,6 %, kar je za dobri 2 odstotni točki več kot v enakem obdobju leta 2014.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2014 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika