Novica

Ponovno odprtje poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je februarja 2020 objavilo poziv TP ELENA 2020, s katerim je povabilo potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA za sofinanciranje storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja. V novi različici poziva so dodani štirje novi roki za oddajo prijave v obdobju med novembrom 2020 in febuarjem 2021. Opredeljeni so tudi projekti, ki v skladu s politiko EIB ne morejo biti sofinancirani iz sredstev TP ELENA.

Dodatni roki za oddajo prijav so 27. 11. 2020, 18. 12. 2020, 22. 1. 2021 in 19. 2. 2021.

Ministrstvo za infrastrukturo je pri Evropski investicijski banki pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (GovDER). Projekt je namenjen hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb ožjega in javnega sektorja  v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: TP ELENA) so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša predvidoma 1,567 mio EUR EUR in predstavlja skupni upravičeni strošek, od katerega je 90 % upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU sredstev ELENA, za preostanek v višini 10 % pa morajo upravičenci zagotoviti lastna sredstva. Sredstva TP ELENA so na razpolago za črpanje v letu 2020.

Predmet sofinanciranja so naslednje storitve izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb:

  • izdelava razširjenih energetskih pregledov (REP),
  • izdelava investicijske dokumentacije (IP),
  • izdelava projektne dokumentacije (PID),
  • izdelava dokumentacije za preveritev javno-zasebnega partnerstva z izdelavo ocene možnosti javno zasebnega partnerja;
  • druge svetovalne storitve v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb,
  • nepovračljiv DDV.

Na podlagi odobrenega podaljšanja pogodbe, ki jo je Ministrstvo za infrastrukturo sklenilo z Evropsko investicijsko banko (EIB) ter povečanega zanimanja potencialnih koristnikov sredstev, so objavljeni novi roki za zagotovitev možnosti prijave zainteresiranim potencialnim koristnikom sredstev TP ELENA. Dodatni roki za oddajo prijav so 27. 11. 2020, 18. 12. 2020, 22. 1. 2021 in 19. 2. 2021.

Celoten postopek prijave, odobritve nepovratnih sredstev in spremljanja storitve je podrobneje opredeljen v dokumentaciji poziva.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika