Novica

Predstavitev prvih preliminarnih rezultatov izhodišč in projekcij NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Državni sekretar Kumer in predstavniki konzorcija institucij pod vodstvom IJS so na 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED predstavili prve preliminarne rezultate izhodišč in projekcij NEPN. Znana nova časovnica glede priprave posodobljenega osnutka NEPN in okoljskega poročila.

Na 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED je 22. 5. 2019 potekal panel Energetska strategija Slovenije, na katerem sta v imenu Ministrstva za infrastrukturo sodelovala državni sekretar mag. Bojan Kumer in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc.

Državni sekretar Kumer je v uvodnem nagovoru izpostavil ključne izzive, s katerimi se ukvarja Ministrstvo za infrastrukturo na področju energije, to so novela Energetskega zakona, priprava NEPN in druge zahtevne naloge s področja jedrske energije in rudarstva. Pri tem je izpostavil dva novi pomembni funkciji, ki ju pridobiva elektroenergetika – elektrifikacijo prometa in prenos informacij po omrežjih. Generalni direktor Šolinc je predstavil obveznosti Slovenije v energetski uniji, med katere spada prenos prenovljene EU energetske zakonodaje v nacionalni pravni red, pripravo NEPN in v tem okviru še posebej izpostavil vidik določanja prispevka Slovenije k cilju Unije na področju obnovljivih virov energije.

Predstavnika konzorcija institucij pod vodstvom IJS, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo pripravi NEPN, dr. Boris Sučić in mag. Stane Merše sta v nadaljevanju predstavila določene prve preliminarne rezultate izhodišč in projekcij NEPN.

Ob tej priložnosti Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da bodo končni rezultati projekcij NEPN pripravljeni v mesecu juniju 2019, ko bo konzorcij institucij pod vodstvom IJS pripravil tudi predlog celovite posodobitve osnutka NEPN, ki bo poleg osveženih strokovnih podlag vključeval tudi rezultate predhodnega posvetovanja, ki je potekalo v marcu in aprilu 2019. Vsi prejeti prispevki so objavljeni na spletni povezavi "PREDHODNO POSVETOVANJE IN DIALOG".

Konec meseca junija 2019 bo Evropska komisija podala priporočila članicam EU glede pripravljenih osnutkov NEPN, ki jih bo Slovenija že v tej iteracija poskusila v čim večji meri vključiti v posodobitev osnutka nacionalnega NEPN. Po pregledu predloga posodobitve osnutka NEPN in morebitnih potrebnih dopolnitvah bo tako zaokrožena prva posodobitev osnutka NEPN, ki bo predvidoma v juliju 2019 javno objavljena. Posodobljen osnutek NEPN bo predstavljal podlago za začetek priprave osnutka okoljskega poročila. Njegov pripravljavec bo izbran prek razpisa, ki ga vodi Evropska komisija (ministrstvo je za ta namen pridobilo evropska sredstva). V kolikor bo razpis Evropske komisije uspešen, ocenjujemo, da bo pogodba z izbranim pripravljavcem podpisana predvidoma v mesecu juniju 2019, ko se bo pričel pripravljati osnutek okoljskega poročila za osnutek NEPN. Ob uspešnem poteku vseh postopkov je jeseni 2019 načrtovana javna razgrnitev in javno posvetovanje glede osnutka okoljskega poročila vključno s posodobljenim osnutkom NEPN.

Ministrstvo bo zainteresirano javnost tudi v prihodnje redno obveščalo o vseh aktivnostih ter gradiva in novice sproti objavljalo na spletni strani NEPN.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika