Novica

Pripravljen osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Po zaključenem delovnem sklopu vsebinjenja je bil pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z osnutkom Strategije, Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja in drugimi prilogami in gradivi iz delovnega sklopa vsebinjenje posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor.

Vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje bi bil pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).

Skladno z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor in ZVO-1 je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) dolžno pripraviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe Strategije na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se Strategija nanaša.

Skladno s tem je bilo v septembru in oktobru opravljeno vsebinjenje, ki predstavlja podlago za pripravo osnutka okoljskega poročila. Več informacij o delovnem sklopu vsebinjenja je dostopnih na spletni podstrani »Vsebinjenje«. Osnutek okoljskega poročila je bil pripravljen v oktobru, novembru in decembru. Danes je Ministrstvo za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo Osnutek Strategije, Osnutek okoljskega poročila skupaj z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja in drugimi prilogami ter vsa gradiva iz delovnega sklopa vsebinjenje.

Osnutek okoljskega poročila ugotavlja, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij (izstop iz premoga 2033), sledi finančno vzdržen scenarij (izstop iz premoga 2038), medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij (izstop iz premoga 2042). Dodatne simulacije so pokazale, da bi ob obstoječih ciljih obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2038. Upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %) pa bi obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. V Osnutku okoljskega poročila so predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi, kar bo prispevalo h krepitvi pozitivnih vplivov in omilitvi negativnih vplivov izvedbe Strategije na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino.

Informacije o pripravi osnutka okoljskega poročila in vsi dokumenti so dostopni na spletni podstrani »Priprava okoljskega poročila«. Ministrstvo za infrastrukturo bo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, predvidoma v mesecu decembru pripravilo tudi interno strokovno delavnico, ki bo namenjena mnenjedajalcem in stranskim udeležencem, na kateri bo predstavljeno okoljsko poročilo.

Nadaljnji koraki
Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno v 30 dneh od prejema posredovanih dokumentov odgovoriti, da je okoljsko poročilo ustrezno ali zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami. V primeru pozitivnega mnenja bo sledila javna obravnava Strategije in okoljskega poročila. V nasprotnem primeru bo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, osnutek okoljskega poročila ustrezno dopolnilo skladno s prejetim pisnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor in mu ga ponovno posredovalo v preučitev sprejemljivosti.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika