Vsebinjenje


Delavnica za vsebinjenje

Na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju s konzorcijem za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) "Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij" organiziramo posvetovanje v fazi vsebinjenja.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bodo posvetovanja potekala na treh spletnih delavnicah. Vsem bomo omogočili oddajo mnenj preko spletnih obrazcev. Za udeležbo na delavnici vas prosimo, da se prijavite na elektronski naslov spela.polakping@gmailpong.com najkasneje do srede, 14. oktobra 2020 do 11.00 ure.

Na razpolago so naslednji termini:

  • četrtek, 15. oktober 2020, med 16.00 in 19.00;
  • petek, 16. oktober 2020, med 9.00 in 12.00;
  • torek, 20. oktober 2020, med 9.00 in 12.00.

Vsem prijavljenim bomo posredovali povezavo do spletne delavnice na izbrani termin en dan pred dogodkom. Omogočili bomo tudi pomoč pri tehnični podpori s predhodnim preizkusom povezave in uporabe orodja Zoom. Na posameznem dogodku bomo udeležbo omejili glede na število vseh skupno prijavljenih s ciljem, da delavnice številčno uravnotežimo in vsem zainteresiranim deležnikom omogočimo aktivno in enakopravno sodelovanje. V primeru velikega interesa bodo organizirani še dodatni termini.


Na Ministrstvu za infrastrukturo si želimo, da bi se v celovito presojo vplivov na okolje že v fazi vsebinjenja vključilo čim več predstavnikov lokalnih skupnosti, zaposlenih, podjetij, nevladnih organizacij in institucij. Tako bomo regijama zagotovili kakovostne okoljske podlage za nadaljnje odločitve pri prenehanju rabe premoga in ustvarjanju novih rešitev.

Na delavnicah bodo predstavljena naslednja gradiva:


Povezani dokumenti

Osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij, ki je predmet CPVO, in vprašalnik za sodelovanje zainteresiranih deležnikov, sta dostopna na spodnjih povezavah:


Poročila po zaključenem vsebinjenju

Konzorcij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), izvajalec priprave okoljskega poročila, je skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo v oktobru in novembru 2020 opravil delovni sklop vsebinjenja. Slednje predstavlja prvi korak v pripravi okoljskega poročila v postopku CPVO za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija).

Delovni sklop vsebinjenja je vseboval interno vsebinjenje strokovne ekipe in eksterno vsebinjenje, v okviru katerega so bile oktobra izvedene tri delavnice, na katerih je sodelovalo okoli 80 deležnikov, ter eno ločeno delavnico z mnenjedajalci v mesecu novembru. Na podlagi izvedenega postopka vsebinjenja je bilo pripravljeno "Poročilo o vsebinjenju", ki bo služilo kot podlaga za pripravo osnutka okoljskega poročila ter "Poročilo o sodelovanju javnosti (deležnikov) v postopku vsebinjenja" s prilogami, ki vsebujejo tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja glede strategije in CPVO. Poročilo o vsebinjenju je bilo po delavnici z mnenjedajalci še dopolnjeno v manjši meri. Vsi dokumenti so dostopni prek spodnjih povezav:

Vsi zainteresirani deležniki so lahko oddali tudi pisno povratno informacijo prek spletnega vprašalnika, ki je še v obdelavi. Rezultati bodo vključeni v osnutek okoljskega poročila, ki bo predloženo v mnenje Ministrstvu za okolje in prostor. Po prejemu pozitivnega mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe strategije na okolje sledi javna obravnava strategije in okoljskega poročila.


© 2012 - 2024 Portal Energetika