Priprava okoljskega poročila

Skladno z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-3/2020/16, in ZVO-1 (41. člen) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) dolžno pripraviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe Strategije na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se Strategija nanaša. Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potrebne za celovito presojo vplivov Strategije na okolje, pri njegovi pripravi pa se praviloma uporablja obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter upošteva vsebina in natančnost Strategije.

Skladno s tem je bilo v septembru in oktobru 2020 opravljeno vsebinjenje. To je bilo podlaga za pripravo osnutka okoljskega poročila. Več informacij o delovnem sklopu vsebinjenja je dostopnih na spletni podstrani VSEBINJENJE. Osnutek okoljskega poročila je bil pripravljen v oktobru, novembru in decembru. 22. decembra 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo, skladno s 1. odstavkom 42. člena ZVO-1, Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo gradiva iz delovnega sklopa vsebinjenje (Poročilo o vsebinjenju in Poročilo o sodelovanju javnosti s prilogami) ter naslednje dokumente:

Osnutek okoljskega poročila ugotavlja, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij (izstop iz premoga 2033), sledi finančno vzdržen scenarij (izstop iz premoga 2038), medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij (izstop iz premoga 2042). Dodatne simulacije so pokazale, da bi ob obstoječih ciljih obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2038. Upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %) pa bi obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. V Osnutku okoljskega poročila so predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi, kar bo prispevalo h krepitvi pozitivnih vplivov in omilitvi negativnih vplivov izvedbe Strategije na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino.

Ministrstvo za infrastrukturo je Ministrstvo za okolje in prostor, skladno z 2. odstavkom 42. člena ZVO-1, vljudno pozvalo, da dokumente nemudoma pošlje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na vsebino Strategije pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine. Nadalje je Ministrstvo za infrastrukturo, skladno s 3. odstavkom 42. člena ZVO-1, vljudno pozvalo Ministrstvo za okolje in prostor, da ga najkasneje v 30 dneh od prejema dokumentov obvesti o tem, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami.


Prvo mnenje MOP in dopolnitev okoljskega poročila

9. februarja 2021 je Ministrstvo za infrastrukturo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejelo Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za plan – Nacionalno strategijo opuščanja rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij z dne 4. 2. 2021. K njemu so bila priložena mnenja ministrstev in organizacij ter prejete pripombe stranskih udeležencev. Ministrstvo za okolje je obvestilo, da »okoljsko poročilo ni ustrezno v segmentih zdravje ljudi, zrak in tla in ga je zato treba v 15 dneh dopolniti in popraviti v skladu s posredovanimi mnenji«.

Mnenja mnenjedajalcev in stranskih udeležencev:

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem institucij pod vodstvom Elektro inštituta Milan Vidmar, že v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja organiziralo vrsto dvostranskih usklajevanj z ministrstvi in organizacijami ter stranskimi udeleženci s ciljem ustrezno in celovito upoštevati njihova mnenja ter pripombe pri dopolnitvi in popravi okoljskega poročila.

Upoštevajoč 4. odst. 42. člena ZVO-1 je Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem institucij pod vodstvom Elektro inštituta Milan Vidmar, vsa prejeta mnenja in pripombe podrobno in pozorno preučilo ter okoljsko poročilo celovito dopolnilo in popravilo ter ga 12. 2. 2021 posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor.


Drugo mnenje MOP

10. marca 2021 je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) prejelo Mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za plan – Nacionalno strategijo opuščanja rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. V mnenju MOP na podlagi prejetih mnenj ministrstev in organizacij, obvešča MZI, da je okoljsko poročilo ustrezno in se ga lahko javno razgrne ter da se naj strokovno opredeli o pripombi iz skupnega mnenja stranskih udeležencev: društva Focus, Umanotere in društva Prihodnost. Glede osnutka Strategije, ki je bil predložen v postopek CPVO, MOP obvešča, da ni sprejemljiv, zato ga je treba popraviti in dopolniti z omilitveni ukrepi iz dopolnjenega okoljskega poročila, na podlagi mnenj in pripomb ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, ter mnenj in pripomb stranskih udeležencev.

Mnenja mnenjedajalcev in stranskih udeležencev:


Naslednji koraki

 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je, skladno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor (MOP) pripravil odziv na pripombe nevladnih organizacij in ustrezno posodobil osnutek Strategije. Sledi javna razgrnitev in javna obravnava posodobljenega osnutka Strategije in okoljskega poročila, v skladu s 43. členom ZVO, z namenom javnosti omogočiti seznanitev s posodobljenim osnutkom Strategije in z okoljskim poročilom ter predložitev pripomb in mnenj.

Več informacij o javni razgrnitvi in javni obravnavi je na voljo na spletni podstrani »Javna razgrnitev in javna obravnava«


© 2012 - 2024 Portal Energetika