assignment on poverty good dissertation examples master degree thesis in crypto system writing a business proposal hr assignment help solve math problems free research paper introduction example apa write my paper not plagiarized i need help starting my essay

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE // Priprava okoljskega poročila

Skladno z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-3/2020/16, in ZVO-1 (41. člen) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) dolžno pripraviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe Strategije na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se Strategija nanaša. Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potrebne za celovito presojo vplivov Strategije na okolje, pri njegovi pripravi pa se praviloma uporablja obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter upošteva vsebina in natančnost Strategije.

Skladno s tem je bilo v septembru in oktobru 2020 opravljeno vsebinjenje. To je bilo podlaga za pripravo osnutka okoljskega poročila. Več informacij o delovnem sklopu vsebinjenja je dostopnih na spletni podstrani VSEBINJENJE. Osnutek okoljskega poročila je bil pripravljen v oktobru, novembru in decembru. 22. decembra 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo, skladno s 1. odstavkom 42. člena ZVO-1, Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo gradiva iz delovnega sklopa vsebinjenje (Poročilo o vsebinjenju in Poročilo o sodelovanju javnosti s prilogami) ter naslednje dokumente:

Osnutek okoljskega poročila ugotavlja, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij (izstop iz premoga 2033), sledi finančno vzdržen scenarij (izstop iz premoga 2038), medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij (izstop iz premoga 2042). Dodatne simulacije so pokazale, da bi ob obstoječih ciljih obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2038. Upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %) pa bi obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. V Osnutku okoljskega poročila so predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi, kar bo prispevalo h krepitvi pozitivnih vplivov in omilitvi negativnih vplivov izvedbe Strategije na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino.

Ministrstvo za infrastrukturo je Ministrstvo za okolje in prostor, skladno z 2. odstavkom 42. člena ZVO-1, vljudno pozvalo, da dokumente nemudoma pošlje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na vsebino Strategije pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine. Nadalje je Ministrstvo za infrastrukturo, skladno s 3. odstavkom 42. člena ZVO-1, vljudno pozvalo Ministrstvo za okolje in prostor, da ga najkasneje v 30 dneh od prejema dokumentov obvesti o tem, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami.


Delavnica za mnenjedajalce in stranske udeležence

Ministrstvo za infrastrukturo bo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, strokovnim konzorcijem pod vodstvom EIMV, v mesecu januarju 2021, pripravilo interno strokovno delavnico, ki bo namenjena mnenjedajalcem in stranskim udeležencem. Na delavnici bo predstavljeno okoljsko poročilo. Predstavniki ministrstva in obeh konzorcijev, ki sodelujeta pri pripravi Strategije in izvedbi njene celovite presoje vplivov na okolje, bodo odgovarjali tudi na vprašanja.


Nadaljnji koraki

Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno v 30 dneh od prejema posredovanih dokumentov, skladno s 3. odstavkom 42. člena ZVO-1, odgovoriti, da je okoljsko poročilo ustrezno ali zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami.

V primeru pozitivnega mnenja bo sledila javna obravnava Strategije in okoljskega poročila. V nasprotnem primeru bo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, osnutek okoljskega poročila ustrezno dopolnilo skladno s prejetim pisnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor in mu ga ponovno posredovalo v preučitev sprejemljivosti.


© 2012 - 2020 Portal Energetika