Novica

Spletna predstavitev osnutka posodobljenega NEPN in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Včeraj je potekala spletna predstavitev posodobljenega osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter okoljskega poročila, na kateri je razpravljajo več kot 70 udeležencev. Predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in strokovni sodelavci NEPN ter izdelovalci okoljskega poročila so po predstavitvah odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Pripombe zainteresirane javnosti sprejemamo do zaključka javne razgrnitve 23. junija 2024.

Novi osnutek posodobitve NEPN predlaga višje cilje do 2030 pri zmanjševanju emisij, obnovljivih virih energije (OVE) in učinkoviti rabi energije (URE). Pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) so cilji še vedno bolj ambiciozni od cilja, ki smo ga na področju sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami (ne-ETS), sprejeli za Slovenijo s prenovljeno zakonodajo Evropske unije.

Dopolnjeno okoljsko poročilo nadgrajuje proces podnebno-energetskega dialoga v Sloveniji, ki že od leta 2022 vabi h kar najširši javni razpravi o podnebni in energetski politiki do 2030. Po predstavitvah so udeleženci spraševali predvsem o strokovnih podlagah za prenovljeni osnutek NEPN, ki so prav tako objavljene na spetni strani NEPN in o konkretnih ukrepih, vezanih predvsem na promet ter o ocenah ukrepov v okoljskem poročilu.

Posvetovanje z javnostjo glede posodobitve NEPN je potekalo v treh obsežnejših korakih. Po uvodnemu posvetovanju jeseni 2022 in posvetovanju glede prvega osnutka posodobitve NEPN spomladi 2023, vključevanje javnosti v pripravo osnutka posodobljenega NEPN zaokrožujemo z zaključnim posvetovanjem glede dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN. V zadnjem letu je bil proces močno osredotočen tudi na celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), v okviru katere je bilo pripravljeno okoljsko poročilo in dodatek za presojo na varovana območja. Zadnji, dopolnjeni osnutek posodobitve NEPN vključuje rezultate preteklih posvetovanj z javnostmi, posodobljene strokovne podlage, priporočila Evropske komisije, delno tudi že medresorsko usklajevanje ter številna druga usklajevanja.

Naslednji koraki

Po zaključenem posvetovanju z javnostmi bo osnutek posodobitve NEPN, v čim večji meri upoštevajoč prejete predloge in mnenja, še enkrat celovito posodobljen. Pripravljena bo končna verzija osnutka posodobitve NEPN (verzija 5), ki bo skupaj z dopolnjenim okoljskim poročilom, dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami, skladno z ZVO-2 posredovana v presojo o sprejemljivosti. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobitve NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji.

Več informacij in vsa gradiva so na voljo na spletni strani NEPN na Portalu Energetika.

Vir. MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika