Novica

Sprejet Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 82. redni seji sprejela Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine za obdobje treh let. Dokument naslavlja ukrepe za zmanjšanje in blaženje energetske revščine, kazalnike za spremljanje izvajanja ukrepov, odgovorne nosilce izvajanja ukrepov in določa vire finančnih sredstev za izvedbo ukrepov.

Na podlagi Uredbe o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Ur. l. RS, št. 132/2022) ministrstvo, pristojno za energijo, pripravi in Vladi Republike Slovenije predlaga ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja energetske revščine v triletnem akcijskem načrtu.

Na področju zmanjševanja energetske revščine so za leto 2030 zastavljeni trije cilji, ki so usklajeni s predlogom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Cilje iz akcijskega načrta bo mogoče doseči ob vzpostavitvi ustreznih pogojih za izvajanje ukrepov, v kolikor bodo zagotovljena sredstva in kadri za vzpostavitev in delovanje načrtovane sheme za zmanjševanje energetske revščine.

Krovni cilj iz akcijskega načrta na področju energetske revščine do leta 2030 je zmanjšanje deleža energetsko revnih gospodinjstev do vrednosti med 3,8 in 4,6 odstotka. Drugi cilj na področju energetske revščine do leta 2030 je izvedba naložb na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v najmanj 8000 energetsko revnih gospodinjstvih. Tretji cilj predvideva ciljni kumulativni prihranek energije v energetsko revnih gospodinjstvih v obdobju 2021–2030 v višini 573 GWh. Ukrepi v predlogu akcijskega načrta so zastavljeni dolgoročno, s poudarkom na njihovi kratkoročni izvedbi v obdobju 2024–2026. Navedeni cilj bo dokončno posodobljen in vključen v končno verzijo posodobitve NEPN.

Cilji na področju zmanjševanja energetske revščine do leta 2026

Glavni cilj v obdobju 2024–2026 je nadgraditev obstoječe skupine, ki deluje na področju izvajanja ukrepov za zmanjševanje energetske revščine pri Eko skladu preko vzpostavitve in operacionalizacije sheme za zmanjševanje energetske revščine v pilotnem obsegu. S tem bodo zagotovljeni pogoji za dodeljevanje spodbud energetsko revnim v povečanem obsegu in podprto doseganje ciljev do leta 2030. Ob zagotovitvi pogojev za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta je v pilotnih in ostalih regijah skupno do konca leta 2026 načrtovana izvedba naslednjih ukrepov:

  • naložbe na področju URE in izrabe OVE pri energetsko revnih gospodinjstvih (nadgradnja programa ZERO500),
  • naložbe za vgradnjo novih kurilnih naprav na lesno biomaso,
  • naložbe v skupne ukrepe pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb,
  • naložbe za vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti.

Financiranje ukrepov iz akcijskega načrta

Za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta v obdobju 2024–2026 je predvideno 33,8 milijona evrov, od tega:

  • 27,0 milijona evrov za investicijske ukrepe URE in rabe OVE,
  • 5 milijonov evrov za vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti in
  • 1,8 milijona evrov za delovanje projektne pisarne z regionalnimi svetovalnimi točkami ter neformalno mrežo za informiranje in ozaveščanje.

V obdobju do konca leta 2026 sta glavna vira sredstev Sklad za podnebne spremembe in Evropski sklad za regionalni razvoj. Na ravni EU bodo v obdobju 2026–2032 za zmanjševanje energetske revščine na voljo tudi sredstva iz Socialnega sklada za podnebje, kjer je za različne namene za Slovenijo predvidenih dobrih 300 milijonov evrov sredstev, od katerih bo velik del sredstev predvidoma namenjenih ravno tem ukrepom iz akcijskega načrta.

Podrobnejše informacije

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika