Novica

Sprememba Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 12. redni seji spremenila Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katero se bo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem električne energije od septembra 2022 za 50 % znižal prispevek OVE+SPTE. Uredba je objavljena v Uradnem listi RS, št. 112/2022.

Ker gre pri trenutnih gibanjih cen na trgu električne energije za hude motnje in ne za »redna sezonska nihanja«, kot jih opredeljuje 8. člen Zakona o kontroli cen, lahko vlada z uredbo v določenih primerih določi ustrezne ukrepe kontrole cen. Zato je Vlada RS s ciljem v pogojih zaostrenih cenovnih razmer na energetskih trgih zaščititi ranljive skupine izdala Uredbo o določitvi cen električne energije. Uredba od 1. septembra 2022 za obdobje enega leta določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Kot komplementarni ukrep je Vlada RS Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da pripravi predlog sprememb Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba bo gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem električne energije (odjemna skupina NN brez merjenja moči) za čas veljavnosti Uredbe o določitvi cen električne energije omogočila obračunavanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (krajše prispevek OVE+SPTE) v višini 50 % tarifne postavke.

Ta uredba prinaša ustrezno dopolnitev Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov, kjer je za zaščitene skupine odjemalcev predvideno obračunavanje v višini 50 % tarifne postavke prispevka OVE+SPTE. Uredba bo predvidoma veljala enako obdobje kot veljajo regulirane cene elektrike, in sicer od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika